SFS 2011:481 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

110481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

5 §

Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1�4 §§ ställer ska

Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta
miljöarbete ska Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljö-
arbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Försvarsmakten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket andra

meningen rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs.

Försvarsmakten ska medverka i det internationella försvarsmiljösamar-

betet.

7 §

Försvarsmakten ska samordna beredskapsplanläggningen och den ope-

rativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning
inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3�5 kap.

miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om militärt försvar.

Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap hos de

myndigheter som enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och
höjd beredskap har ett ansvar inför och vid höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:481

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011