SFS 2011:482 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

110482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska införas en ny para-
graf, 18 a §, av följande lydelse.

18 a §

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet

och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov
föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska rapportera till Naturvårdsverket och samråda med ver-

ket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:482

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011