SFS 2011:484 Lag om ändring i äktenskapsbalken

110484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 7 § och 18 kap. 2 § äkten-

skapsbalken ska ha följande lydelse.

14 kap.

7 §

2

I mål om äktenskapsskillnad får domstolen, för tiden till dess att frå-

gan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon
av makarna

1. bestämma vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i makarnas ge-

mensamma bostad, dock längst för tiden till dess att bodelning har skett,

2. förordna om skyldighet för den ena maken att utge bidrag till den andra

makens underhåll.

I sådant mål får domstolen också, för tiden till dess att skillnadsfrågan har

avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon av ma-
karna förbjuda makarna att besöka varandra.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga kraft. Ett beslut enligt andra stycket gäller på samma sätt
som en dom som har vunnit laga kraft. Beslut enligt första eller andra stycket
får dock när som helst ändras av domstolen.

Överträder någon ett förbud enligt andra stycket, tillämpas 24 § lagen

(1988:688) om kontaktförbud.

I mål om äktenskapsskillnad får domstolen dessutom, med tillämpning av

bestämmelserna i föräldrabalken, förordna om vad som ska gälla i fråga om
vårdnad, boende, umgänge och bidrag till barns underhåll för tiden till dess
att en sådan fråga har avgjorts genom en dom som har vunnit laga kraft eller
föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och, i de fall det krävs för att avta-
let ska gälla, avtalet har godkänts av socialnämnden.

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 1998:320.

SFS 2011:484

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:484

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

18 kap.

2 §

3

Om handläggningen av ett mål om äktenskapsskillnad har avslutats

utan att det har bestämts vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i deras
gemensamma bostad till dess att bodelning har skett, får domstolen på ansö-
kan av en av makarna meddela sådant förordnande. Domstolen får därvid
också för samma tid, på begäran av någon av makarna, förbjuda makarna att
besöka varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare förordnande.

På begäran av någon av makarna får domstolen besluta om vad som ska

gälla enligt första stycket för tiden till dess att frågan har avgjorts genom be-
slut som har vunnit laga kraft. Ett sådant interimistiskt beslut får verkställas
och gäller på samma sätt som ett beslut som har vunnit laga kraft. Beslutet
får dock när som helst ändras av domstolen och ska omprövas när ärendet
slutligt avgörs.

Om någon överträder ett förbud som meddelats enligt första eller andra

stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut ska motparten få tillfälle att yttra sig.
En ansökan enligt första stycket ska ges in till en tingsrätt som är behörig

att pröva tvist om bodelning mellan makarna. Till samma tingsrätt inges an-
sökan om rättens tillstånd enligt 7 kap. 8 § eller om rättens förordnande en-
ligt 9 kap. 8 § att egendom ska sättas under särskild förvaltning. Om ett mål
om äktenskapsskillnad pågår, ska dock en sådan ansökan alltid ges in till den
tingsrätt som har tagit upp målet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:486.