SFS 2011:485 Lag om ändring i brottsbalken

110485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny

paragraf, 4 kap. 4 b §, av följande lydelse.

4 kap.

4 b §

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
6. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
7. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
8. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
9. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

SFS 2011:485

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011