SFS 2011:486 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

110486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 11 § socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse.

13 kap.

11 §

I följande fall får Försäkringskassan besluta att en annan person som

är försäkrad för tillfällig föräldrapenning och som i stället för en far eller
mor avstår från sitt förvärvsarbete i samband med ett barns födelse ska ha
rätt till tillfällig föräldrapenning för ändamål som anges i 10 §:

1. Barnet har inte någon far som har rätt till tillfällig föräldrapenning.
2. Barnets mor är avliden.
3. Barnets far avstår från sin rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 10 §

och det skulle vara oskäligt att inte låta honom avstå.

4. Barnets far kan inte utnyttja sin rätt till tillfällig föräldrapenning enligt

10 §.

5. Barnets far kommer sannolikt inte att utnyttja sin rätt enligt 10 § på

grund av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lik-
nande eller på grund av andra särskilda omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

SFS 2011:486

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011