SFS 2011:489 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

110489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § folkbokföringslagen

(1991:481) ska ha följande lydelse.

16 §

2

En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföl-

jelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får vid flyttning medges att
vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten (kvarskrivning). Kvar-
skrivning kan ske endast efter ansökan från den enskilde.

Kvarskrivning får medges endast om den enskildes behov av skydd inte

kan tillgodoses genom kontaktförbud eller på annat sätt.

Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 1997:989.

SFS 2011:489

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011