SFS 2011:493 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

110493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sambolagen (2003:376);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 och 31 §§ sambolagen

(2003:376) ska ha följande lydelse.

28 §

2

På ansökan av en sambo ska domstolen i fråga om en bostad som

enligt 8 § ska ingå i bodelning bestämma vem av samborna som ska ha rätt
att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts. Domstolen får därvid
också för samma tid, på begäran av någon av samborna, förbjuda samborna
att besöka varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare förordnande.

På begäran av någon av samborna får domstolen besluta om vad som ska

gälla enligt första stycket för tiden till dess att frågan har avgjorts genom be-
slut som har vunnit laga kraft. Ett sådant interimistiskt beslut får verkställas
och gäller på samma sätt som ett beslut som har vunnit laga kraft. Beslutet
får dock när som helst ändras av domstolen och ska omprövas när ärendet
slutligt avgörs.

Om någon överträder ett förbud som meddelats enligt första eller andra

stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut ska motparten få tillfälle att yttra sig.

31 §

3

I mål om rätt att överta bostad enligt 22 § får domstolen, för tiden till

dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yr-
kande av någon av samborna bestämma vem av dem som ska ha rätt att bo
kvar i bostaden. Domstolen får därvid också för samma tid, på begäran av
någon av samborna, förbjuda samborna att besöka varandra. Om rätt att bo
kvar i bostaden tillerkänns den sambo som inte har hyres- eller bostadsrät-
ten, ska domstolen också på yrkande bestämma vad sambon ska betala till
den andra sambon för nyttjandet av bostaden och vad den förstnämnda sam-
bon i övrigt ska iaktta.

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sam-

bon skyldig att genast flytta därifrån.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas och gäller på samma sätt som

en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av
domstolen och ska omprövas när målet avgörs.

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 2003:485.

3 Senaste lydelse 2003:485.

SFS 2011:493

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:493

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Om någon överträder ett förbud som meddelats enligt första stycket, till-

lämpas 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut ska motparten få tillfälle att yttra sig.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)