SFS 2011:494 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att rubriken närmast efter rubriken till 35 kap. ska lyda ⬝Förunder-

sökning, register, kontaktförbud, m.m.⬝,

dels att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före 35 kap. 5 § ska ha följande

lydelse.

35 kap.

Kontaktförbud

5 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud för

uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

SFS 2011:494

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011