SFS 2011:495 Förordning om ändring i förordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys

110495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:186) med
instruktion för Trafikanalys;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (2010:186) med in-

struktion för Trafikanalys ska ha följande lydelse.

2 §

Trafikanalys ska

1. svara för resvane- och varuflödesundersökningar,
2. göra regelbundna beskrivningar av utvecklingen inom transportområ-

det,

3. bistå Produktivitetskommittén (N2009:10) i dess arbete med att följa

upp och analysera de statliga beställarnas åtgärder för att förbättra produkti-
viteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen,

4. bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområ-

det, särskilt med tonvikt på transportsystemets utveckling i Europeiska unio-
nen och dess effekter för Sverige, samt

5. kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för

samhällsekonomiska analyser och följa den internationella modellutveck-
lingen på området.

Trafikanalys ska senast den 30 november varje år till regeringen lämna en

rapport över de förhållanden som avses i första stycket 5.

6 §

Trafikanalys ska ansvara för analyser av transportsektorns samhälls-

ekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar
av den svenska och europeiska transportsektorn.

Trafikanalys ska senast den 31 mars varje år till regeringen lämna en

rapport över de analyser som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:495

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011