SFS 2011:496 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

110496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

12 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvalt-

ningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att besluta om

1. långsiktig placeringsinriktning,
2. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med

kapitalförvaltningen, och

3. andra strategiska frågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:496

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011