SFS 2011:497 Förordning om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

110497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:778) om placering
av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:778) om placering

av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 §, samt närmast

före 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

1

Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen placeras så att

kraven på god avkastning och riskspridning tillgodoses.

3 §

2

Medlen ska placeras i

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag

som driver verksamhet i Sverige,

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent

med hemvist i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD),

3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är

inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till
sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella in-
strument, eller

4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag eller andra,
med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska
finansiella instrument.

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument

användas. De underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall ut-
göras av eller hänföra sig till tillgångar av det slag som avses i första stycket,
finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt andra

stycket som handlas direkt mellan parterna under de förutsättningar som
anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om investeringsfonder.

1 Senaste lydelse 1998:141.

2 Senaste lydelse 2007:573.

SFS 2011:497

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:497

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4 §

3

Sådana finansiella instrument som anges i 3 § första stycket 3 och 4

och andra stycket får utgöra högst 60 procent av de förvaltade tillgångarnas
bokförda värde.

Av det totala marknadsvärdet för de förvaltade tillgångar som utgörs av

finansiella instrument som anges i första stycket får

– högst 10 procent utgöras av instrument som anges i 3 § första stycket 3

och motsvarande instrument som utgör underliggande tillgång i derivat-
instrument enligt 3 § andra stycket, som har utfärdats av en och samma emit-
tent, och

– högst 20 procent utgöras av andelar som avses i 3 § första stycket 4 i en

och samma fond eller ett och samma fondföretag.

Riskhantering

6 §

Kammarkollegiet ska ha

1. en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med kapital-

förvaltningen och hur dessa risker ska hanteras, och

2. interna instruktioner för hantering av de risker som anges i 1.
Kammarkollegiet ska fortlöpande se över beskrivningen och instruktio-

nerna och följa upp hur instruktionerna följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:257.