SFS 2011:498 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

110498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2–7 och 11–15 §§ förordningen (2007:222) om

statsbidrag för fortbildning av lärare ska ha följande lydelse.

2 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgängliga

medel, lämnas till den som är huvudman

1. inom skolväsendet utom förskolan och fritidshemmet,
2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,

3. för utbildning enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) vid ett

sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga, eller

4. för utbildning enligt förordningen (2007:152) om utbildning vid krimi-

nalvård i anstalt.

3 §

Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid,
2. får anställas utan tidsbegränsning som lärare i skolväsendet enligt

2 kap. 20 § första stycket skollagen (2010:800), och

3. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal
med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan eller i motsvarande utbildning
som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfär-
da examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

4 §

2

Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 3 § 3 om läraren

1. deltar i utbildningen under arbetstid,
2. är tjänstledig under utbildningen, eller
3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund

av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att huvudmannen

betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön för den tid
då läraren deltar i utbildningen.

1 Senaste lydelse 2008:1099. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2009:557.

SFS 2011:498

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:498

5 §

3

Statsbidrag enligt denna förordning ska motsvara 70 procent av

huvudmannens kostnad för ersättning enligt 4 §, beräknad med ett schablon-
mässigt bestämt belopp per högskolepoäng.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om beloppets storlek.
Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön

för den tid då läraren deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den
överstigande delen.

6 §

Statens skolverk beslutar årligen en ram för varje huvudman som

beräknas på grundval av huvudmannens andel av det totala antalet lärare
som avses i 3 § 2 som är anställda inom sådan verksamhet som avses i 2 §.

Vid fastställandet av ramen ska huvudmannens lönekostnadsnivå beaktas.
Om det finns särskilda skäl, får Skolverket för vissa huvudmän göra

avsteg från vad som sägs i första stycket.

7 §

4

Huvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och anmäla

de lärare som huvudmannen ansöker om statsbidrag för.

11 §

5

En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig

om

1. den lärare som bidraget har lämnats för avbryter en sådan utbildning

som avses i 3 § 3,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, eller

3. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskil-
da skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om statsbidrag.

12 §

De medel som återstår efter fördelning enligt 5 och 6 §§ eller återkrav

enligt 11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän som har tilldelats statsbi-
drag motsvarande hela den för dem fastställda ramen enligt 6 §.

13 §

En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till Statens

skolverk lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förord-
ning.

14 §

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har

använts.

En huvudman som har tilldelats statsbidrag ska medverka i den uppfölj-

ning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvud-
mannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär.

3 Senaste lydelse 2009:557.

4 Senaste lydelse 2009:557.

5 Senaste lydelse 2009:557.

background image

3

SFS 2011:498

15 §

6

Denna förordning gäller, förutom 8 §, även i de fall en lärare som

avses i 3 § 1 och 2 deltar i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå enligt högskolelagen (1992:1434) eller deltar i högre utbildning mot-
svarande grundnivå eller avancerad nivå som anordnas av ett utländskt läro-
säte. I stället för vad som anges om utbildningens omfattning i 2 § andra
stycket 1 och 2 förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbild-
ning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsan-
svar i förskolan gäller i dessa fall att utbildningen ska omfatta

1. minst 10 och högst 30 högskolepoäng eller motsvarande för lärare som

undervisar i förskoleklassen eller i årskurs 1–6 i grundskolan, grundsärsko-
lan, specialskolan eller sameskolan, och

2. minst 20 och högst 45 högskolepoäng eller motsvarande för lärare som

undervisar i årskurs 7–9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.

Första stycket gäller även för lärare som
1. undervisar i annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de

angivna skolformerna,

2. enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) undervisar vid ett sådant

hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, eller

3. undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordningen

(2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Vid tillämpningen av förordningen ska lärare som har behörighet att

anställas utan tidsbegränsning i det offentliga skolväsendet för vuxna enligt
2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100) jämställas med lärare som får
anställas utan tidsbegränsning som lärare i skolväsendet enligt 2 kap. 20 §
första stycket skollagen. Det som i denna punkt sägs om lärare i det offent-
liga skolväsendet för vuxna gäller för bidrag som beviljats före utgången av
juni 2012 och det som i övrigt sägs gäller för bidrag som beviljats före
utgången av juni 2015.

3. Vid tillämpningen av 15 § i sin nya lydelse ska vuxenutbildning för

utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas
med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för
invandrare.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:940.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011