SFS 2011:499 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

110499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och
förskollärare samt personal med pedagogiskt
ledningsansvar i förskolan;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:223) om uppdragsut-

bildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med peda-
gogiskt ledningsansvar i förskolan

1 ska ha följande lydelse.

2 §

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan
bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildningen ska omfatta
1. högst 15 högskolepoäng för förskollärare anställda i förskolan,
2. högst 30 högskolepoäng för personal med pedagogiskt ledningsansvar i

förskolan,

3. högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskoleklassen,

årskurs 1�6 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan,
och

4. högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7�9 i

grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan, gymnasieskolan, gymna-
siesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller
utbildning i svenska för invandrare.

Andra stycket gäller även för lärare som
1. undervisar i annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de

angivna skolformerna,

2. enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) undervisar vid ett sådant

hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, eller

3. undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordningen

(2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt.

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:281.

SFS 2011:499

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:499

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utveck-

lingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med
särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare.

3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska även tillämpas

i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar
vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)