SFS 2011:412 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

110412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

� artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14

juni 1985 (Schengenkonventionen),

� artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om

användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet)

2,

� artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europe-

iska polisbyrån (Europol), och

� artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett för-

djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet.

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:708.

2 EUT L 323, 10.12.2009, s. 20 (Celex 32009D0917).

SFS 2011:412

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011