SFS 2011:500 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

110500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1 a och 4�7 §§ förordningen (2009:43) om

statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

1 ska ha följande

lydelse.

1 a §

2

Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avses i denna förord-

ning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen
(1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
och som består av

1. orienteringskurser,
2. nationella kurser inom ämnen som före den 1 juli 2011 i gymnasiesko-

lan utgjort yrkesämnen inom något annat nationellt program än estetiska
programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet
eller teknikprogrammet, eller

3. sådana kurser som avses i 7 b §.

4 §

3

Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgång på

medel, lämnas till en kommun för utbildning, om

1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med före-

tag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de
branscher som utbildningen är avsedd för,

2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad bedömning, värde-

ring och dokumentation av en deltagares tidigare förvärvade kunskaper och
kompetens,

4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen

och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvär-
vade kunskaper och kompetens, och

5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas

på utbildningen.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:2017.

2 Senaste lydelse 2010:2017.

3 Senaste lydelse 2010:2017.

SFS 2011:500

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:500

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Statsbidrag för viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning får bara lämnas

om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning hos kommunen.

5 §

4

Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå
1. vilken eller vilka kurser som kommunen ansöker om statsbidrag för,
2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning och i

förekommande fall verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska
omfatta,

3. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen,
4. att utbildningen inbegriper en sådan möjlighet som avses i 4 § första

stycket 3, om det finns deltagare som behöver den möjligheten,

5. hur utbildningen har planerats, och
6. vilket behov som finns av utbildningen.
Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt

som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som
behövs.

6 §

Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som

statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbild-
ning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning
inom skolväsendet.

7 §

5

För utbildning i ämnen som före den 1 juli 2011 i gymnasieskolan

utgjort yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och admi-
nistrationsprogrammet, medieprogrammet samt omvårdnadsprogrammet
lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verk-
samhetspoäng.

För utbildning i ämnen som före den 1 juli 2011 i gymnasieskolan utgjort

yrkesämnen inom byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, for-
donsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet,
industriprogrammet, livsmedelsprogrammet samt naturbruksprogrammet
lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksam-
hetspoäng.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. För bidrag som har bevil-

jats före ikraftträdandet gäller 4 och 5 §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:2017.

5 Senaste lydelse 2010:2017.