SFS 2011:501 Förordning om ändring i förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

110501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2016) om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 13 §§ förordningen (2010:2016) om

statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska ha följande lydelse.

4 §

Lärlingsutbildning för vuxna ska

1. planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisa-

tioner eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher
som utbildningen är avsedd för,

2. vid behov anordnas på deltid, och
3. kunna kombineras med övrig utbildning inom det offentliga skolväsen-

det för vuxna.

Vidare ska kommunen
1. kunna visa på ett behov av utbildningen,
2. erbjuda en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och doku-

mentation av en elevs tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och

3. erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

13 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk, som prövar

frågor om och betalar ut bidraget.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som

statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbild-
ning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning
inom skolväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. För bidrag som har bevil-

jats före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:501

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011