SFS 2011:502 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

110502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:130) med
instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 32 § förordningen (2011:130) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

32 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1�4 avgiftsförordningen (1992:191), utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:502

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011