SFS 2011:504 Förordning om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

110504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag

för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar ska ha följande lydelse.

9 §

1

Statsbidrag får lämnas till utbildningsanordnare som anordnar TUFF

inom ett sådant upptagningsområde som Specialpedagogiska skolmyndig-
heten har meddelat föreskrifter om enligt 10 § tredje stycket förordningen
(2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten eller i
en del av ett sådant område (regional utbildningsanordnare).

Dessutom får statsbidrag lämnas till en utbildningsanordnare som anord-

nar TUFF med hela landet som upptagningsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:399.

SFS 2011:504

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011