SFS 2011:506 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

110506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 2 kap. 4 § och 6 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 4 § ska utgå,
dels att nuvarande 6 kap. 2�13 och 15�19 §§ ska betecknas 6 kap. 7�

23 §§,

dels att nya 6 kap. 9, 11, 12 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att 6 kap. 1 §, 9 kap. 18 och 20 §§, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 § och bi-

laga 1 ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 16 och 19 §§

ska sättas närmast före 6 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20 respektive 23 §,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 4 kap. 1 a § och

6 kap. 2�6 §§, samt närmast före 4 kap. 1 a § och 6 kap. 2 § nya rubriker av
följande lydelse.

4 kap.

Asylsökande barn och m.fl.

1 a §

Barn som omfattas av 29 kap. 2 § andra stycket 1 skollagen

(2010:800) ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras per-
sonliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten.

6 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller grundskolan, grundsärskolan,

specialskolan och sameskolan, om inte annat anges.

Beslut om betyg

2 §

I 3�6 §§ finns kompletterande bestämmelser till 3 kap. 16 § skollagen

(2010:800) om vem som ska besluta om betyg.

3 §

Om fler än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betyg

ska sättas och bara någon eller några av dessa är legitimerade, ska betyget
beslutas av den eller de legitimerade lärarna.

SFS 2011:506

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:506

4 §

Om ett betyg är beroende av två eller flera legitimerade lärares bedöm-

ning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn. Om en eller
flera av dessa lärare inte är behöriga, ska vid oenighet betyg beslutas av den
eller de lärare som är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser.
Om ingen av lärarna är behörig att undervisa i ämnet eller om två eller flera
av lärarna är behöriga och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rek-
torn.

5 §

Bestämmelserna i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) samt

3 och 4 §§ i detta kapitel gäller inte för lärare som anställts utan tidsbegräns-
ning med stöd av 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket skollagen för att be-
driva undervisning

1. i modersmål, eller
2. som avses i 2 kap. 17 § skollagen.
Första stycket gäller bara i de fall läraren bedriver sådan undervisning

som avses i samma stycke 1 eller 2.

6 §

Om fler än en lärare bedriver sådan undervisning som avses i 5 § vid

den tidpunkt då betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas
av rektorn.

9 §

Enligt 3 kap. 18 § skollagen (2010:800) ska betyg utfärdas skriftligt. I

10�16 §§ i detta kapitel finns kompletterande föreskrifter om betygskatalog
och om utfärdande av betygsdokument.

11 §

Terminsbetyg ska utfärdas vid slutet av

1. varje termin i årskurserna 6�8 i grundskolan och i förekommande fall i

grundsärskolan, årskurserna 7�9 i specialskolan och årskurs 6 i sameskolan,
och

2. höstterminen i årskurs 9 i grundskolan och i förekommande fall i

grundsärskolan och årskurs 10 i specialskolan.

Terminsbetyg ska inte utfärdas om eleven ska få ett slutbetyg enligt 14 §.

12 §

Terminsbetyget ska innehålla uppgifter om det senaste beslutet om

elevens betyg i varje ämne. Det ska framgå om ämnet har avslutats.

Terminsbetyget ska i förekommande fall innehålla uppgift om omfatt-

ningen av den frånvaro som eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.

17 §

Ett avgångsintyg ska utfärdas

1. om en elev avgår från utbildningen hos en huvudman utan att slutbetyg

utfärdas, eller

2. när en elev i sameskolan avgår från utbildningen innan eleven har gått

ut årskurs 6.

Intyget ska innehålla uppgifter om
1. den årskurs i vilken eleven slutat,
2. tiden för avgången,
3. de ämnen i vilka eleven undervisats,
4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen, och
5. antal timmar undervisningstid som eleven erbjudits.
Rektorn ska utfärda avgångsintyget.

background image

3

SFS 2011:506

9 kap.

18 §

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en huvudman får

anordna delar av undervisningen på engelska för andra elever än sådana som
avses i 14 §, om

1. undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får

tillräckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen,

2. de lärare som undervisar på engelska uppfyller kraven enligt 2 kap.

13 § eller 17 § andra stycket skollagen (2010:800), och

3. utbildningen håller god kvalitet.
Beslutet ska avse en viss skolenhet. Beslutet får återkallas om villkoren

enligt första stycket inte längre är uppfyllda.

Enligt 6 § språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för

att svenskan används och utvecklas.

20 §

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 21 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6 och 9, även som stöd för betygssättning.

11 kap.

10 §

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 7 och 10, även som stöd för betygssättning.

12 kap.

10 §

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6, även som stöd för betygssättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 4 kap. 1 a §

och bilaga 1 och i övrigt den 1 juli 2012.

2. En lärare som avses i 33 § andra stycket lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800) ska vid tillämpningen av 6 kap. 3 och 4 §§ denna
förordning jämställas med en legitimerad lärare som är behörig att undervisa
i det ämne som betyget avser.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

4

SFS 2011:506

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 1

Timplaner för grundsärskolan

Timplan för elever som läser ämnen

Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper
totalt

�mnen

Bild

225

Hem- och konsumentkunskap

525

Idrott och hälsa

750

Musik

395

Slöjd

730

Svenska eller svenska som andraspråk

1 300

Engelska

180

Matematik

885

Naturorienterande ämnen och teknik

785

Samhällsorienterande ämnen

695

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

6 665

Därav skolans val

1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)

Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnesområden och totalt

�mnesområden

Estetisk verksamhet

995

Kommunikation

995

Motorik

995

Vardagsaktiviteter

995

Verklighetsuppfattning

995

Elevens val

190

Fördelningsbar undervisningstid

1 500

Totalt garanterat antal timmar

6 665