SFS 2011:508 Yttrandefrihetsgrundlagen

110508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Yttrandefrihetsgrundlagen;

1

1 kap. Grundläggande bestämmelser

1 §

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt

enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överfö-
ringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljud-
upptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar,
åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt

meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt ska-
pande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna
grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i

ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar
av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor samt
innehållet i vissa offentliga uppspelningar ur en databas.

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som

innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för

automatiserad behandling. Lag (2010:1349).

2 §

Varje svensk medborgare är tillförsäkrad rätt att till författare och an-

dra upphovsmän samt till utgivare, redaktioner, nyhetsbyråer och företag för
framställning av tekniska upptagningar lämna uppgifter i vilket ämne som
helst för offentliggörande i radioprogram och sådana upptagningar. Han har
också rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för sådant uppgifts-
lämnande eller offentliggörande. I dessa rättigheter får inga andra begräns-
ningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (1998:1439).

3 §

Det får inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radio-

program eller en teknisk upptagning först måste granskas av en myndighet
eller något annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och
andra allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det kända
eller väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, för-
bjuda eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.

Trots första stycket får det genom lag meddelas föreskrifter om gransk-

ning och godkännande av rörliga bilder i filmer, videogram eller andra

1 Yttrandefrihetsgrundlagen senast ändrad 2010:1410.

SFS 2011:508

Omtryck

background image

2

SFS 2011:508

tekniska upptagningar som ska visas offentligt samt av rörliga bilder i en så-
dan offentlig uppspelning ur en databas som avses i 9 § första stycket 3.

Det får inte utan stöd i denna grundlag förekomma att myndigheter och

andra allmänna organ på grund av innehållet i radioprogram och tekniska
upptagningar förbjuder eller hindrar innehav eller användning av sådana tek-
niska hjälpmedel som behövs för att kunna ta emot radioprogram eller för att
kunna uppfatta innehållet i tekniska upptagningar. Detsamma gäller förbud
mot anläggande av trådnät för sändning av radioprogram. Lag (2010:1349).

4 §

Myndigheter och andra allmänna organ får inte utan stöd i denna

grundlag ingripa mot någon på grund av att han i ett radioprogram eller en
teknisk upptagning har missbrukat yttrandefriheten eller medverkat till ett
sådant missbruk. Inte heller får de utan stöd av denna grundlag av sådan an-
ledning göra några ingripanden mot programmet eller upptagningen. Lag
(1998:1439)
.

5 §

Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat

sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är
en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet
mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria än fälla.

6 §

Grundlagen är tillämplig på sändningar av radioprogram som är riktade

till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Som
sändningar av radioprogram anses också tillhandahållande till allmänheten
på särskild begäran av direktsända eller inspelade program, om starttidpunk-
ten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren.

I fråga om radioprogram som förmedlas genom satellitsändning som ut-

går från Sverige gäller vad som i denna grundlag föreskrivs om radiopro-
gram i allmänhet.

I lag får föreskrivas om undantag från denna grundlag i fråga om radio-

program som huvudsakligen är avsedda att tas emot utomlands och radiopro-
gram som sänds genom tråd men inte är avsedda att tas emot av någon större
allmänhet. Sådant undantag får dock inte gälla vad som föreskrivs i 2 och
3 §§. Lag (2010:1349).

7 §

I fråga om samtidig och oförändrad vidaresändning här i landet av

radioprogram som avses i 6 § och som kommer från utlandet eller förmedlas
hit genom satellitsändning men inte utgår från Sverige gäller enbart vad som
föreskrivs i

3 § första stycket om förbud mot förhandsgranskning och andra hinder,
3 § tredje stycket om innehav av tekniska hjälpmedel och anläggande av

trådnät,

4 § om förbud mot ingripanden utan stöd i grundlagen,
5 § om det förhållningssätt som skall iakttas vid tillämpningen av denna

grundlag,

3 kap. 1 § om rätt att sända radioprogram i tråd samt
3 kap. 3 och 5 §§ om särskilda regler för lagstiftning och rättslig prövning.
Har riksdagen godkänt en internationell överenskommelse om radiopro-

gram får sådana föreskrifter som avses i 12 § andra stycket inte i strid med
överenskommelsen hindra vidaresändning av radioprogram.

background image

3

SFS 2011:508

I 10 kap. 2 § finns föreskrifter om rätt att meddela och anskaffa uppgifter

och underrättelser för offentliggörande i radioprogram från utlandet. Lag
(2002:909).

8 §

I fråga om radioprogram eller delar av program som består i direkt-

sändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster eller offentliga till-
ställningar som anordnas av någon annan än den som bedriver programverk-
samheten tillämpas inte bestämmelserna i

2 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för offentliggörande,
4 § om förbud mot ingripanden,
5 § om förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag,
2 kap. om rätt till anonymitet,
5�7 kap. om yttrandefrihetsbrott, ansvarighet samt tillsyn, åtal och särskil-

da tvångsmedel,

9 kap. om rättegången i yttrandefrihetsmål samt
10 kap. 2 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för offentliggöran-

de i radioprogram från utlandet.

9 §

Denna grundlags föreskrifter om radioprogram tillämpas också, i andra

fall än som avses i 6 § första stycket andra meningen, när en redaktion för en
periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställ-
ning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrif-
ter eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektro-
magnetiska vågor

1. på särskild begäran tillhandahåller allmänheten information ur en data-

bas, vars innehåll kan ändras endast av den som driver verksamheten, direkt
genom överföring eller indirekt genom framställning av en teknisk upptag-
ning, en skrift eller en bild,

2. annars, enligt överenskommelser i förväg, tillhandahåller allmänheten

information som överförs direkt ur en sådan databas som anges i 1, eller

3. genom offentlig uppspelning tillhandhåller allmänheten information ur

en sådan databas som anges i 1.

Vad som sägs i första stycket gäller också annan som har utgivningsbevis

för sådan verksamhet. För att utgivningsbevis ska utfärdas krävs att

� verksamheten är ordnad på det sätt som anges i första stycket och att

överföringarna utgår från Sverige,

� behörig utgivare utsetts och åtagit sig uppdraget,
� verksamheten har ett namn som är sådant att det inte lätt kan förväxlas

med namn på en annan verksamhet enligt denna paragraf.

Ett utgivningsbevis gäller för en period av tio år från utfärdandet. Därefter

förfaller beviset. Beviset får förnyas, varje gång för tio år från utgången av
den föregående tioårsperioden, om det finns förutsättningar att utfärda så-
dant bevis. Utgivningsbevis får återkallas om förutsättningar att utfärda så-
dant bevis inte längre finns, om verksamheten inte påbörjats inom sex måna-
der från den dag då utgivningsbeviset utfärdades eller om den som drev
verksamheten anmält att den upphört. Om utgivningsbeviset förfaller eller
återkallas, tillämpas därefter föreskrifter i lag eller annan författning.

Närmare bestämmelser om utfärdande, förfall, förnyelse och återkallelse

av utgivningsbevis meddelas i lag.

background image

4

SFS 2011:508

Varje databas ska ha ett namn. Närmare bestämmelser om sådana namn

meddelas i lag.

Föreskrifter om straff för den som bryter mot en föreskrift som meddelats

med stöd av fjärde eller femte stycket meddelas i lag. Lag (2010:1349).

10 §

Grundlagen är tillämplig på sådana tekniska upptagningar som är ut-

givna. En teknisk upptagning anses utgiven då den utlämnats för att spridas
till allmänheten i Sverige genom att spelas upp, säljas eller tillhandahållas på
annat sätt.

Om grundlagen är tillämplig eller inte prövas i det enskilda fallet på

grundval av vad som kan antas om spridningen. Om inte annat framgår av
omständigheterna, skall grundlagen anses tillämplig på en upptagning med
uppgifter enligt 3 kap. 13 § och 4 kap. 4 §. Lag (2002:909).

11 §

Att vissa radioprogram och tekniska upptagningar skall jämställas

med periodiska skrifter framgår av 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsför-
ordningen. Lag (1998:1439).

12 §

Vad som sägs i 1 kap. 8 och 9 §§ tryckfrihetsförordningen om att fö-

reskrifter i lag får meddelas i fråga om upphovsmäns rättigheter, vissa kom-
mersiella annonser, kreditupplysningsverksamhet och tillvägagångssätt för
anskaffande av uppgifter utan hinder av grundlagen skall gälla också i fråga
om radioprogram och tekniska upptagningar.

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas före-

skrifter om förbud i övrigt mot kommersiell reklam i radioprogram eller om
villkor för sådan reklam. Detsamma gäller föreskrifter om förbud mot och
villkor för annan annonsering och sändning av program, som helt eller delvis
bekostas av annan än den som bedriver programverksamheten. Lag
(1998:1439).

13 §

Grundlagen är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Lag
(2010:1356).

2 kap. Om rätt till anonymitet

1 §

Upphovsmannen till ett radioprogram eller en teknisk upptagning är

inte skyldig att röja sin identitet. Detsamma gäller den som har framträtt i en
sådan framställning och den som har lämnat en uppgift enligt 1 kap. 2 §. Lag
(1998:1439).

2 §

I mål om ansvar, skadestånd eller särskild rättsverkan på grund av ytt-

randefrihetsbrott i ett radioprogram eller en teknisk upptagning får ingen ta
upp frågan om vem som är framställningens upphovsman, vem som har
framträtt i den, vem som har tillhandahållit den för offentliggörande eller
vem som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Om någon har angetts som upphovsman till framställningen eller som den

som har framträtt i denna, är det dock tillåtet att i målet pröva om han är an-
svarig. Detsamma skall gälla, om någon i målet uppger sig vara upphovs-
mannen eller den som har framträtt.

background image

5

SFS 2011:508

Första stycket hindrar inte att det i en och samma rättegång handläggs bå-

de mål om yttrandefrihetsbrott och mål om brott som avses i 5 kap. 3 §. Lag
(1998:1439).

3 §

Den som har tagit befattning med tillkomsten eller spridningen av en

framställning som utgjort eller varit avsedd att ingå i ett radioprogram eller
en teknisk upptagning och den som har varit verksam på en nyhetsbyrå får
inte röja vad han därvid har fått veta om vem som är upphovsman till fram-
ställningen eller har tillhandahållit den för offentliggörande eller om vem
som har framträtt i den eller lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Tystnadsplikten enligt första stycket gäller inte
1. om den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till att hans

identitet röjs,

2. om fråga om identiteten får väckas enligt 2 § andra stycket,
3. om det rör sig om brott som anges i 5 kap. 3 § första stycket 1,
4. i den mån domstol, när det är fråga om brott enligt 5 kap. 2 § eller 3 §

första stycket 2 eller 3, finner det erforderligt att vid förhandling uppgift
lämnas, huruvida den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för den brotts-
liga gärningen är den till vars förmån tystnadsplikten enligt första stycket
gäller, eller

5. i den mån domstol i annat fall av hänsyn till ett allmänt eller enskilt in-

tresse finner det vara av synnerlig vikt att uppgift om identiteten lämnas vid
vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran.

Vid förhör som avses i andra stycket 4 eller 5 skall rätten noga vaka över

att frågor inte ställs som kan inkräkta på tystnadsplikten utöver vad som i
varje särskilt fall är medgivet. Lag (1998:1439).

4 §

Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska

1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit

avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller
den som har framträtt i en sådan framställning,

2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställ-

ning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, el-
ler

3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.
Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal

eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplik-
ten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot nå-

gon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har
brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag
(2010:1349).

5 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sin tystnadsplikt

enligt 3 § ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller
den som i ett radioprogram eller en teknisk upptagning uppsåtligen eller av
oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter om vem som är framställningens upp-
hovsman eller har tillhandahållit den för offentliggörande, vem som framträ-
der i den eller vem som har lämnat uppgifter i den.

background image

6

SFS 2011:508

För efterforskning i strid med 4 § första och andra styckena döms, om ef-

terforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § tredje stycket döms, om åtgärden

utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en lik-
nande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om mål-

säganden har anmält brottet till åtal. Lag (2010:1349).

3 kap. Om sändning samt framställande och spridning

Radioprogram

1 §

Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rätt att sända

radioprogram genom tråd.

Den frihet som följer av första stycket hindrar inte att det i lag meddelas

föreskrifter i fråga om

1. skyldighet för nätinnehavare att ge utrymme för vissa program i den ut-

sträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse av tillgång till
allsidig upplysning,

2. skyldighet för nätinnehavare att ge utrymme för överföringar i den ut-

sträckning det behövs med hänsyn till intresset av konkurrens beträffande
sådana överföringar i nätet eller allmänhetens intresse av tillgång till sådana
överföringar,

3. skyldighet för nätinnehavare att vidta åtgärder för att tillförsäkra motta-

garkretsen inflytande över programvalet,

4. skyldighet för den som sänder program i television att utforma sänd-

ningarna på ett sådant sätt att programmen genom textning, tolkning, uppläst
text eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning, eller

5. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på vålds-

framställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. Lag
(2010:1349).

2 §

Rätten att sända radioprogram på annat sätt än genom tråd får regleras

genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för att sända.

Det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett

sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

Det skall finnas möjlighet för sammanslutningar att få tillstånd att sända

ljudradioprogram i lokala radiosändningar i den utsträckning som tillgängli-
ga radiofrekvenser medger. Närmare föreskrifter härom meddelas i lag.

3 §

I fråga om sådana begränsningar i sändningsrätten som avses i 1 och

2 §§ gäller vad som föreskrivs om begränsningar av grundläggande fri- och
rättigheter i 2 kap. 21�23 §§ regeringsformen. Lag (2010:1410).

4 §

Den som sänder radioprogram avgör självständigt vad som skall före-

komma i programmen.

5 §

Frågor om rätt att sända radioprogram skall kunna prövas av domstol

eller av en nämnd, vars sammansättning är bestämd i lag och vars ordföran-

background image

7

SFS 2011:508

de skall vara eller ha varit ordinarie domare. Prövningen av beslut av reger-
ingen skall göras av domstol och behöver endast avse beslutets laglighet.
Gäller saken en fråga om ingripande på grund av missbruk av yttrandefrihe-
ten, skall frågan prövas av domstol under medverkan av jury enligt de när-
mare bestämmelser som meddelas i lag. Detta gäller dock inte om saken rör
överträdelse av sådana föreskrifter eller villkor i fråga om kommersiell re-
klam, annan annonsering eller sändning av radioprogram som avses i 1 kap.
12 § andra stycket.

6 §

Föreskrifter om skyldighet att bevara och tillhandahålla inspelningar

av radioprogram för granskning i efterhand och att lämna dem till arkiv får
meddelas i lag. Lag (2002:909).

7 §

I lag får meddelas föreskrifter med syfte att förebygga spridning ge-

nom radioprogram av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt
eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar.

Tekniska upptagningar

8 §

Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rätt att fram-

ställa och sprida tekniska upptagningar. För rätt att offentligt förevisa en
film, ett videogram eller någon annan teknisk upptagning med rörliga bilder
kan det dock krävas granskning och godkännande i enlighet med 1 kap. 3 §
andra stycket. Lag (1998:1439).

9 §

Föreskrifter om skyldighet att bevara exemplar av tekniska upptag-

ningar och att tillhandahålla dem för granskning får meddelas i lag. I lag får
också meddelas föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av sådana
upptagningar till en myndighet och att lämna upplysningar i anslutning till
sådan skyldighet. Lag (1998:1439)

10 §

Varken postbefordringsföretag eller någon annan allmän trafikinrätt-

ning får vägra att befordra tekniska upptagningar på grund av deras innehåll
i annat fall än då befordran skulle innebära överträdelse som avses i 13 §
tredje eller fjärde stycket.

En allmän trafikinrättning som tar emot en teknisk upptagning för befor-

dran skall inte anses som spridare av upptagningen enligt 6 kap. Lag
(1998:1439).

11 §

Utan hinder av denna grundlag gäller det som föreskrivs i lag för det

fall att någon i förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar ut fil-
mer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder med in-
gående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller hot
om våld mot människor eller djur. Lag (1998:1439).

12 §

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det meddelas före-

skrifter i lag om straff och särskild rättsverkan för den som

1. förevisar pornografiska bilder på eller vid allmän plats genom skyltning

eller något liknande förfarande som kan väcka allmän anstöt,

background image

8

SFS 2011:508

2. utan föregående beställning med post eller på annat sätt tillställer någon

pornografiska bilder, eller

3. bland barn och ungdom sprider tekniska upptagningar som genom sitt

innehåll kan verka förråande eller medföra annan allvarlig fara för de unga.

Detsamma gäller i fråga om straff och särskild rättsverkan för den som

bryter mot föreskrifter om granskning och godkännande av filmer, video-
gram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder som ska visas of-
fentligt samt av rörliga bilder i en sådan offentlig uppspelning ur en databas
som avses i 1 kap. 9 § första stycket 3.

I lag får meddelas föreskrifter med syfte att förebygga spridning genom

teknisk upptagning av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt
eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar. Lag
(2010:1349).

13 §

Sådana exemplar av tekniska upptagningar, som framställs i landet

och är avsedda för spridning här, skall förses med tydliga uppgifter om vem
som har låtit framställa upptagningen samt om när, var och av vem exempla-
ren har framställts. Närmare bestämmelser om detta får meddelas i lag.

Den som framställer en teknisk upptagning och därvid uppsåtligen eller av

oaktsamhet bryter mot första stycket eller bestämmelser som avses där skall
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som sprider en teknisk upptagning som saknar någon uppgift som är

föreskriven i första stycket skall, om det sker uppsåtligen eller av oaktsam-
het, dömas till penningböter. Detsamma skall gälla om en sådan uppgift är
oriktig och spridaren känner till detta.

Den som sprider en teknisk upptagning trots att han vet att den enligt

denna grundlag har tagits i beslag eller konfiskerats skall dömas till böter el-
ler fängelse i högst ett år. Lag (1998:1439).

14 §

Föreskrifter om skyldighet för den som yrkesmässigt säljer eller hyr

ut filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder att
anmäla sig för registrering hos en myndighet får meddelas i lag eller, i fråga
om anmälans innehåll och hur anmälan närmare skall ske, med stöd av lag.
Lag (1998:1439).

Beställda exemplar av upptagningar, skrifter och bilder

15 §

Av en sådan teknisk upptagning, skrift eller bild som avses i 1 kap.

9 § första stycket 1 skall framgå databasens namn samt när, var och hur upp-
tagningen, skriften eller bilden framställts. Den som driver verksamheten
skall se till att upptagningen, skriften eller bilden har sådana uppgifter. När-
mare bestämmelser om detta får meddelas i lag.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot första stycket eller

bestämmelser som avses där skall dömas till böter eller fängelse i högst ett
år.

Den som lämnar ut en sådan teknisk upptagning, skrift eller bild som av-

ses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och som saknar någon uppgift som är före-
skriven i första stycket skall, om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet,
dömas till penningböter. Detsamma skall gälla om en sådan uppgift är orik-

background image

9

SFS 2011:508

tig och den som lämnar ut upptagningen, skriften eller bilden känner till
detta. Lag (2002:909).

4 kap. Om utgivare

1 §

Radioprogram och tekniska upptagningar skall ha en utgivare. Utgi-

vare av radioprogram skall enligt vad som närmare föreskrivs i lag utses för
varje program eller för hela eller delar av programverksamheten.

Utgivaren utses av den som bedriver sändningsverksamheten eller låter

framställa den tekniska upptagningen. Lag (1998:1439).

2 §

Utgivaren skall vara svensk medborgare. I lag får föreskrivas att även

utlänningar får vara utgivare.

Den som är utgivare skall ha hemvist här i riket. Den som är underårig el-

ler i konkurs eller som har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får
inte vara utgivare. Uppgift om vem som är utgivare skall vara tillgänglig för
allmänheten.

3 §

Utgivaren skall ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens

offentliggörande och att bestämma över dess innehåll så att ingenting får in-
föras i den mot hans vilja. Varje inskränkning i den befogenheten skall vara
utan verkan.

4 §

Av en teknisk upptagning skall framgå vem som är utgivare. Utgivaren

skall se till att varje exemplar av upptagningen har en sådan uppgift. Av en
sådan teknisk upptagning, skrift eller bild som avses i 1 kap. 9 § första
stycket 1 skall framgå vem som är utgivare för databasen. Utgivaren skall se
till att varje exemplar har en sådan uppgift.

Uppgift om utgivaren av radioprogram skall hållas tillgänglig för allmän-

heten enligt vad som närmare föreskrivs i lag. Lag (2002:909).

5 §

En utgivare för radioprogramverksamhet får utse en eller flera ställfö-

reträdare. Vad som sägs om utgivare i 2 � 4 §§ skall gälla också ställföreträ-
dare. Om utgivarens uppdrag upphör, upphör även uppdraget att vara ställfö-
reträdare.

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § skall dömas

till böter eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, till fängelse
i högst ett år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 § första
stycket skall dömas till penningböter. I lag får föreskrivas straff för den som
bryter mot en föreskrift i lag som meddelats med stöd av 4 eller 5 §. Lag
(1994:1477).

7 §

Har upphävts genom lag (1998:1439).

5 kap. Om yttrandefrihetsbrott

1 §

De gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och 5 §§ tryck-

frihetsförordningen skall anses som yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett ra-
dioprogram eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag.

background image

10

SFS 2011:508

Under samma förutsättningar skall som yttrandefrihetsbrott anses även så-

dan olaga våldsskildring varigenom någon genom rörliga bilder närgånget
eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att
framställningen sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna
är försvarlig. Lag (1998:1439).

2 §

Gärningar som enligt 7 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen inte skall an-

ses som tryckfrihetsbrott, därför att de begås genom meddelanden där det
brottsliga är dolt, skall inte heller anses som yttrandefrihetsbrott.

3 §

Om någon lämnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan att

svara enligt 6 kap., medverkar till en framställning som är avsedd att offent-
liggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som författare eller
annan upphovsman eller genom att framträda i radioprogrammet och därige-
nom gör sig skyldig till

1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med

hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse
eller stämpling till sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar

eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll
vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild

lag,

gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för sådant brott.
Om någon anskaffar en uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses

i 1 kap. 2 § och därigenom gör sig skyldig till brott som anges i första stycket
1, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen om sär-

skilt lagstiftningsförfarande ska gälla också i fråga om förslag till föreskrif-
ter som avses i första stycket 3. Lag (2010:1410).

4 §

Vad som är föreskrivet i lag om påföljd för brott som avses i 1 § skall

gälla också när brottet är att anse som ett yttrandefrihetsbrott.

Om skadestånd på grund av yttrandefrihetsbrott finns bestämmelser i

8 kap.

När någon döms för förtal eller förolämpning i enlighet med 1 § första

stycket, kan domstolen, om brottet begåtts i ett radioprogram, på yrkande av
motparten besluta att domen skall återges helt eller delvis i ett radioprogram
i samma sändningsverksamhet. Rätten får besluta att skyldigheten att återge
domen skall avse ett av rätten gjort sammandrag av denna.

5 §

När en domstol bestämmer påföljd för ett yttrandefrihetsbrott, skall

domstolen särskilt ta hänsyn till om en rättelse har offentliggjorts.

6 §

En teknisk upptagning som innefattar ett yttrandefrihetsbrott får kon-

fiskeras. �r brottet olaga våldsskildring gäller om särskild rättsverkan i öv-
rigt vad som föreskrivs i lag.

Vid konfiskering skall alla exemplar som är avsedda för spridning förstö-

ras. Dessutom skall tillses att föremål som kan användas särskilt för att

background image

11

SFS 2011:508

mångfaldiga den tekniska upptagningen inte skall kunna användas för att
framställa ytterligare exemplar. Lag (1998:1439).

6 kap. Ansvarighetsregler

1 §

Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram eller en teknisk

upptagning ligger på utgivaren. Har en ställföreträdare inträtt som utgivare,
har han ansvaret. I fråga om andra direktsända radioprogram än sådana som
avses i 1 kap. 8 § får i lag föreskrivas att den som framträder i programmet
skall ansvara för sina yttranden själv. Lag (1998:1439).

2 §

Det ansvar för yttrandefrihetsbrott som annars skulle åvila utgivaren

ligger på den som är skyldig att utse utgivare, om

1. det inte fanns någon behörig utgivare när brottet förövades,
2. utgivaren var utsedd för skens skull eller uppenbarligen inte kunde utö-

va den befogenhet som anges i 4 kap. 3 § eller

3. uppgift om utgivaren inte har hållits tillgänglig för allmänheten på före-

skrivet sätt.

Har en ställföreträdare inträtt som utgivare men var han inte längre behö-

rig när brottet förövades eller hade hans uppdrag upphört eller förelåg det
beträffande honom något förhållande som anges i första stycket 2 eller 3, lig-
ger ansvaret för yttrandefrihetsbrott på utgivaren.

I stället för den som anges i första stycket ansvarar den som sprider en tek-

nisk upptagning för yttrandefrihetsbrott i denna, om upptagningen saknar
den i 3 kap. 13 § första stycket föreskrivna uppgiften om vem som har låtit
framställa den och det inte kan klarläggas vem denne är eller han saknar
känd hemortsadress i Sverige och inte heller kan påträffas här under rätte-
gången.

Vad som sägs i tredje stycket för det fall att en uppgift saknas gäller också

om en lämnad uppgift innebär att den som har låtit framställa den tekniska
upptagningen har hemvist utomlands eller om uppgiften är oriktig och den
som sprider upptagningen känner till detta. Lag (1998:1439).

3 §

Om åtal väcks för ett yttrandefrihetsbrott och den tilltalade anser att det

finns någon omständighet som medför att han inte skall vara ansvarig, skall
han åberopa denna omständighet före huvudförhandlingen. Om han inte gör
det, skall han betraktas som ansvarig. Lag (1998:1439).

4 §

Den som ansvarar enligt detta kapitel för ett yttrandefrihetsbrott i en

framställning skall anses ha haft kännedom om innehållet i framställningen.
Han skall också anses ha medgett dess offentliggörande. Lag (1998:1439).

5 §

Har upphävts genom lag (1998:1439).

6 §

Har betecknats 3 § genom lag (1998:1439).

7 §

Har betecknats 4 § genom lag (1998:1439).

background image

12

SFS 2011:508

7 kap. Om tillsyn, åtal och särskilda tvångsmedel

1 §

Bestämmelserna i 9 kap. 1�4 §§ tryckfrihetsförordningen om tillsyn

och åtal ska gälla också i fråga om radioprogram och tekniska upptagningar
och i fråga om yttrandefrihetsmål. Justitiekanslern får överlämna åt allmän
åklagare att vara åklagare i yttrandefrihetsmål om ansvar eller konfiskering
på grund av olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, brott mot medborger-
lig frihet, olaga hot, hot mot tjänsteman eller övergrepp i rättssak i tekniska
upptagningar. Rätten att väcka allmänt åtal får dock inte överlämnas när det
gäller yttrandefrihetsbrotten hets mot folkgrupp eller brott mot medborgerlig
frihet.

Den tid inom vilken allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott ska väckas är i

fråga om radioprogram sex månader från det att programmet sändes eller, i
fråga om tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2, från
den tidpunkt när informationen inte längre tillhandahölls. I fråga om sådan
offentlig uppspelning ur en databas som avses i 1 kap. 9 § första stycket 3 är
tiden sex månader från uppspelningen. Beträffande tekniska upptagningar är
tiden ett år från det att upptagningen gavs ut. Beträffande sådana upptag-
ningar som saknar någon av de i 3 kap. 13 § föreskrivna uppgifterna gäller
dock vad som är föreskrivet i lag om tid för väckande av talan med den be-
gränsningen att allmänt åtal inte får väckas senare än två år från det att Justi-
tiekanslern fick kännedom om upptagningen. Lag (2010:1349).

2 §

Om ett yttrandefrihetsbrott har förövats i en teknisk upptagning utan att

det finns någon som enligt 6 kap. är ansvarig för brottet, får åklagaren eller
målsäganden i stället för att väcka åtal ansöka om konfiskering av upptag-
ningen. Detsamma gäller, om stämning i Sverige inte kan delges den som är
ansvarig för brottet. Lag (1998:1439).

3 §

Vad som sägs i 10 kap. tryckfrihetsförordningen om beslag av tryckta

skrifter skall gälla också i fråga om beslag av tekniska upptagningar. För så-
dan upptagning, skrift eller bild som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 gäller,
när det är fråga om utredningsbeslag med anledning av yttrandefrihetsbrott,
vad som sägs i 10 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen. I stället för 10 kap. 6 §
och 8 § andra stycket tryckfrihetsförordningen gäller dock beträffande tek-
niska upptagningar vad som föreskrivs i andra och tredje styckena i denna
paragraf. Om den tid som avses i 10 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen med
hänsyn till beslagets omfattning eller någon annan omständighet är otillräck-
lig, får rätten på Justitiekanslerns framställning medge att tiden förlängs.
Förlängningen får inte avse längre tid än som är oundgängligen nödvändig
och får omfatta sammanlagt högst två veckor. Vad som sägs i 10 kap. 3 § an-
dra stycket tryckfrihetsförordningen gäller inte, om Justitiekanslern enligt
1 § första stycket detta kapitel har överlämnat åt allmän åklagare att vara
åklagare i yttrandefrihetsmål. Vad som sägs i 10 kap. 2, 4 och 14 §§ tryckfri-
hetsförordningen samt denna paragraf om Justitiekanslerns uppgifter gäller i
sådant fall även den allmänna åklagaren.

Varje beslut om beslag skall ange det eller de avsnitt av framställningen

som har föranlett beslaget. Om det vid ett beslag som är av det slag som av-
ses i 10 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen inte är möjligt att i beslutet när-
mare ange varje sådant avsnitt, skall i efterhand, så snart det kan ske, i sär-

background image

13

SFS 2011:508

skilt beslut anges vilka avsnitt som åberopas som brottsliga. Beslaget gäller
endast de särskilda skivor, rullar eller andra sådana delar av upptagningen
där dessa avsnitt förekommer.

Bevis om att beslag har beslutats skall, så snart det kan ske, utan kostnad

tillställas den som beslaget verkställs hos samt den som har låtit framställa
den tekniska upptagningen. Beviset skall innehålla uppgift om det eller de
avsnitt i upptagningen som har föranlett beslaget. Lag (2002:909).

4 §

I lag får föreskrivas att en nämnd vars sammansättning är bestämd i lag

och vars ordförande skall vara eller ha varit ordinarie domare skall granska
om radioprogram, som någon har sänt på annat sätt än genom tråd, står i
överensstämmelse med de föreskrifter eller andra villkor som gäller för
sändningarna. En sådan nämnd får endast uttala sin mening och förelägga
den sändande att följa föreskrifterna eller villkoren. I lagen får föreskrivas att
ett föreläggande av nämnden får förenas med vite. Frågor om ansvar för ytt-
randefrihetsbrott och om utdömande av vite prövas alltid av domstol enligt
3 kap. 5 §.

5 §

Genom lag får föreskrivas om särskild tillsyn över att yttrandefriheten i

filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder inte
missbrukas genom olaga våldsskildring och över att sådana upptagningar
med våld eller hot om våld inte i förvärvssyfte sprids till den som är under
femton år. Därvid får föreskrivas om befogenhet för en tillsynsmyndighet att
tillfälligt ta hand om ett exemplar av en film, ett videogram eller en teknisk
upptagning med rörliga bilder som kan antas innehålla en framställning som
innefattar olaga våldsskildring. Lag (1998:1439).

6 §

I fråga om sådana föreskrifter som avses i 4 och 5 §§ gäller vad som

föreskrivs om begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap.
21�23 §§ regeringsformen. Lag (2010:1410).

8 kap. Om skadestånd

1 §

Skadestånd får inte dömas ut på grund av innehållet i ett radioprogram

eller en teknisk upptagning i andra fall än när framställningen innefattar ett
yttrandefrihetsbrott.

Om skadestånd på grund av brott som avses i 5 kap. 2 och 3 §§ gäller vad

som är föreskrivet i lag. Lag (1998:1439).

2 §

Den som enligt 6 kap. bär det straffrättsliga ansvaret ansvarar även för

skadestånd. Skadeståndet kan krävas ut också av den som bedriver program-
verksamheten eller har låtit framställa den tekniska upptagningen.

I fall som avses i 1 kap. 8 § ansvarar gärningsmannen för skadestånd på

grund av brott som han begår i sändningen. Skadeståndet kan krävas ut även
av den som bedriver programverksamheten. Lag (1998:1439).

3 §

Om den som skulle bära det straffrättsliga ansvaret inte har någon känd

hemortsadress i landet när brottet förövas och inte heller kan påträffas här
under rättegången och ansvaret därför övergår på någon annan enligt 6 kap.

background image

14

SFS 2011:508

2 § tredje stycket, får skadestånd ändå krävas ut även av den förre, i den mån
det medges i lag. Lag (1998:1439).

4 §

Vad som sägs i 6 kap. 4 § denna grundlag skall gälla också i fråga om

skadestånd på grund av yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram eller en tek-
nisk upptagning. I fråga om sådant skadestånd skall också gälla vad som
sägs i 11 kap. 3�5 §§ tryckfrihetsförordningen om enskilt anspråk i vissa
fall. Lag (1998:1439).

9 kap. Om rättegången i yttrandefrihetsmål

1 §

Vad som sägs i 12 kap. tryckfrihetsförordningen om rättegången i

tryckfrihetsmål skall gälla också i fråga om motsvarande mål som avser ra-
dioprogram och tekniska upptagningar (yttrandefrihetsmål). Hänvisningen i
12 kap. 2 § till 8 kap. tryckfrihetsförordningen skall därvid avse 6 kap. denna
grundlag.

De som utsetts till jurymän för tryckfrihetsmål skall också vara jurymän i

yttrandefrihetsmål. Lag (1998:1439).

10 kap. Om radioprogram och tekniska upptagningar från
utlandet m.m.

1 §

Bestämmelserna i 1�9 och 11 kap. är tillämpliga också på sådana tek-

niska upptagningar som har framställts utomlands och som lämnas ut för
spridning i Sverige. Vad som annars sägs om den som har låtit framställa
upptagningen skall därvid i stället gälla den som här i landet lämnar ut den
för spridning.

I fråga om rätten att meddela och anskaffa uppgifter och underrättelser för

offentliggörande och om rätten till anonymitet gäller dock i tillämpliga delar
vad som sägs i 13 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. Därvid skall

hänvisningen till 1 kap. 1 § tredje och fjärde styckena tryckfrihetsförord-

ningen avse 1 kap. 2 § denna grundlag,

hänvisningen till 3 kap. tryckfrihetsförordningen avse 2 kap. denna grund-

lag,

hänvisningen till 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen avse 2 kap. 3 § denna

grundlag och

hänvisningen till 7 kap. 3 § första stycket 2 tryckfrihetsförordningen avse

5 kap. 3 § första stycket 2 denna grundlag. Lag (1998:1439).

2 §

Det som enligt 1 § gäller i fråga om rätt att meddela och anskaffa upp-

gifter och underrättelser och att vara anonym gäller också radioprogram som
sänds från sändare utanför Sverige och tekniska upptagningar som inte läm-
nas ut för spridning i Sverige, oavsett om upptagningen har framställts här
eller i utlandet. I lag får dock föreskrivas undantag från rätten att meddela
och anskaffa uppgifter i fråga om radioprogram som sänds från öppna havet
eller luftrummet däröver. Lag (1998:1439).

background image

15

SFS 2011:508

11 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Vad som sägs i 14 kap. 1�3 §§ tryckfrihetsförordningen om resning,

högre rätts prövning av tryckfrihetsmål och skyndsam behandling av mål
skall gälla också i fråga om motsvarande mål enligt denna grundlag.

I alla hänseenden som inte har reglerats särskilt i denna grundlag eller i

lag som har beslutats med stöd av den gäller vad som är föreskrivet i lag eller
annan författning.

Utlänningar är i fråga om yttrandefriheten enligt denna grundlag likställda

med svenska medborgare, om inte något annat följer av lag. Lag
(2002:909).

1. Denna grundlag

2 träder i kraft den 1 januari 1992.

2. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på radioprogram som har

sänts före ikraftträdandet.

3. I fråga om filmer och ljudupptagningar som har lämnats ut för sprid-

ning före ikraftträdandet skall de nya föreskrifterna tillämpas med följande
undantag:

a) En film eller en ljudupptagning skall anses ha lämnats ut för spridning

den dag denna grundlag trätt i kraft.

b) Föreskrifterna i 2 kap., 3 kap. 13 § första�tredje styckena, 4 kap., 6 kap.

1�5 §§ och 10 kap. 1 § första stycket andra meningen skall inte tilllämpas.

c) Den som sprider en film är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i filmen,

om spridningen skulle ha varit straffbar även enligt äldre bestämmelser.

d) Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i en ljudupptagning ligger på upp-

hovsmannen och den som framträder i upptagningen, om de är att anse som
gärningsmän, samt på den som har låtit framställa upptagningen och på den
som sprider den, allt under förutsättning att deras handlande skulle ha varit
straffbart även enligt äldre bestämmelser.

e) I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 2 § första stycket gäller att ska-

destånd kan krävas ut av den som enligt c) och d) bär det straffrättsliga an-
svaret för innehållet i en film eller en ljudupptagning.

f) De nya föreskrifterna gäller inte i fråga om spridning som före ikraftträ-

dandet har skett av filmer med skildringar av sexuellt våld eller tvång eller
närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur.

g) De nya föreskrifterna tillämpas inte vid prövning av talan som har

väckts före ikraftträdandet. Skulle en tillämpning av de nya föreskrifterna ha
lett till frihet från påföljd, får någon sådan dock inte ådömas.

Denna lag

3 träder i kraft den 1 januari 1995. Har beslut om beslag medde-

lats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas för beslaget.

1. Denna lag

4 träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om tekniska upptagningar som inte omfattas av tidigare lydelse

och som har lämnats ut för spridning före ikraftträdandet skall de nya före-
skrifterna tillämpas med följande undantag.

2 1991:1469.

3 1994:1477.

4 1998:1439.

background image

16

SFS 2011:508

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

a) En teknisk upptagning skall anses ha lämnats ut för spridning den dag

denna grundlag trätt i kraft.

b) Föreskrifterna i 2 kap., 3 kap. 13 § första�tredje styckena, 4 kap., 6 kap.

1 och 2 §§ och 10 kap. 1 § första stycket andra meningen skall inte tillämpas.

c) Den som sprider en teknisk upptagning är ansvarig för yttrandefrihets-

brott i upptagningen, om gärningen skulle ha varit straffbar även enligt äldre
bestämmelser.

d) I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 2 § första stycket gäller att ska-

destånd kan krävas ut av den som enligt c bär det straffrättsliga ansvaret för
innehållet i en teknisk upptagning, om skadeståndsskyldighet förelegat en-
ligt bestämmelser i vanlig lag.

e) De nya föreskrifterna gäller inte i fråga om spridning som före ikraftträ-

dandet har skett av tekniska upptagningar med bilder som innefattar skild-
ringar av sexuellt våld eller tvång.

f) De nya föreskrifterna tillämpas inte vid prövning av talan som har

väckts före ikraftträdandet. Skulle en tillämpning av de nya föreskrifterna ha
lett till frihet från påföljd, får någon sådan dock inte dömas ut.

3. De äldre föreskrifterna skall tillämpas på ljudupptagningar som har

lämnats ut för spridning före ikraftträdandet.

4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild tillämpas äldre före-

skrifter, om talan väckts före ikraftträdandet.

1. Denna lag

5 träder i kraft den 1 januari 2003.

2. �ldre föreskrifter tillämpas på sådant tillhandahållande som avses i

1 kap. 9 § och som skett före ikraftträdandet.

3. Den nya föreskriften i 7 kap. 1 § andra stycket första meningen om

preskriptionstid för yttrandefrihetsbrott vid tillhandahållande som avses i
1 kap. 9 § tillämpas endast på information som fortfarande finns i databasen
vid ikraftträdandet.

4. Den nya föreskriften i 7 kap. 1 § andra stycket tredje meningen tilläm-

pas endast på tekniska upptagningar som ges ut efter ikraftträdandet.

(JUSTITIEDEPARTEMENTET)

5 2002:909.