SFS 2011:509 Tryckfrihetsförordningen

110509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tryckfrihetsförordningen;

1

1 kap. Om tryckfrihet

1 §

Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av

myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att
sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och
att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot
tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplys-
ning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en all-

män tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsi-
dig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iaktta-
gande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd
för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsik-
ter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrät-
telser i vad ämne som helst.

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förord-

ning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst
för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse
som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om
för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkes-
mässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrif-
ter.

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, an-

skaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra
dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående
stycke. Lag (1976:955).

2 §

Någon tryckningen föregående granskning av skrift eller något förbud

mot tryckning därav må ej förekomma.

Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ att på grund

av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i denna förordning, hin-
dra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland allmänhe-
ten.

3 §

För missbruk av tryckfriheten eller medverkan däri må ej någon i an-

nan ordning eller i annat fall än denna förordning bestämmer kunna tilltalas
eller dömas till ansvar eller ersättningsskyldighet eller skriften konfiskeras
eller läggas under beslag.

1 Tryckfrihetsförordningen senast ändrad 2010:1409.

SFS 2011:509

Omtryck

background image

2

SFS 2011:509

4 §

Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten el-

ler eljest vaka över denna förordnings efterlevnad, bör därvid städse hava i
åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa
sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridig-
het, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla.

Vid bestämmande av påföljd, som enligt denna förordning är förenad med

missbruk av tryckfriheten, skall, då meddelad uppgift påkallat rättelse, sär-
skilt beaktas, huruvida sådan på lämpligt sätt bringats till allmänhetens kän-
nedom.

5 §

Denna förordning äger tillämpning å skrift, som framställts i tryck-

press. Den skall ock tillämpas å skrift, som mångfaldigats genom stencile-
ring, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, om

1. utgivningsbevis gäller för skriften; eller
2. skriften är försedd med beteckning, som utvisar att den är mångfaldi-

gad, samt i anslutning därtill tydliga uppgifter om vem som har mångfaldigat
skriften och om ort och år för mångfaldigandet.

Bestämmelse i förordningen som har avseende å skrift som framställts i

tryckpress eller å tryckning skall, när ej annat angives, äga motsvarande till-
lämpning å annan skrift, varå förordningen enligt första stycket är tillämplig,
eller å mångfaldigande av sådan skrift.

Till skrift hänföres bild, även om den ej åtföljes av text. Lag (1976:955).

6 §

Tryckt skrift skall, för att anses såsom sådan, vara utgiven. En skrift

anses utgiven då den blivit utlämnad till försäljning eller för spridning på an-
nat sätt i Sverige. Detta gäller dock inte en myndighets tryckta handlingar,
om de inte är tillgängliga för envar. Lag (1998:1438).

7 §

Med periodisk skrift förstås en tidning, tidskrift eller någon annan så-

dan tryckt skrift som enligt utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd
titel utgivas med minst fyra vid särskilda tider utkommande nummer eller
häften årligen, samt löpsedlar och bilagor som hör till skriften. Sedan utgiv-
ningsbevis för skriften har meddelats, skall denna anses som periodisk till
dess att beviset återkallas eller förklaras förfallet.

Om ägaren till en periodisk skrift sprider eller låter sprida skriftens inne-

håll eller delar av detta i form av ett radioprogram eller en teknisk upptag-
ning som avses i yttrandefrihetsgrundlagen, skall i fråga om tillämpning av
1�14 kap. programmet eller upptagningen jämställas med en bilaga till skrif-
ten i den utsträckning den i sådan form spridda versionen återger innehållet i
skriften oförändrat samt anger hur innehållet har disponerats. I lag får före-
skrivas om särskild skyldighet att spela in sådana program och bevara tek-
niska upptagningar samt att tillhandahålla dessa. Bestämmelser om rätt till
sändningar finns i 3 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1998:1438).

8 §

Om den rätt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnär-

ligt verk eller framställare av fotografisk bild, om upphovsrätten närstående
rättigheter och om förbud mot att återgiva litterärt eller konstnärligt verk på
ett sätt, som kränker den andliga odlingens intressen, gälle vad i lag är stad-
gat. Lag (1988:1448).

background image

3

SFS 2011:509

9 §

Utan hinder av denna förordning gäller vad i lag är stadgat

1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används vid

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror;

2. om förbud mot kommersiell annons som används vid marknadsföring

av andra varor än tobaksvaror samt tjänster om det i annonsen förekommer
ett varukännetecken som är i bruk för en tobaksvara eller enligt gällande be-
stämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara;

3. om förbud mot kommersiell annons som meddelats till skydd för hälsa

eller miljö enligt förpliktelse som följer av anslutning till Europeiska gemen-
skaperna;

4. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysningsverk-

samhet av kreditupplysning, som innebär otillbörligt intrång i enskilds per-
sonliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgift, om
ersättningsskyldighet för sådant offentliggörande samt om rättelse av oriktig
eller missvisande uppgift;

5. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket uppgift

eller underrättelse anskaffats. Lag (2002:810).

10 §

Denna förordning är inte tillämplig på pornografiska bilder av perso-

ner vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.
Lag (2010:1355).

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 §

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning

skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.
Lag (1976:954).

2 §

Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det

är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig

organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.
Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas

noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpli-
gare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i
sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare
föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen

eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att
viss handling lämnas ut. Lag (1976:954).

3 §

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt

background image

4

SFS 2011:509

hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6
eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

En upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myndighet,

om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel
som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan lä-
sas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. En sammanställning av uppgifter
ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos
myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgäng-
lig med rutinbetonade åtgärder.

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad be-

handling anses dock inte förvarad hos myndigheten om sammanställningen
innehåller personuppgifter och myndigheten enligt lag eller förordning sak-
nar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Med personuppgift
avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fy-
sisk person. Lag (2002:907).

4 §

Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som

innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om hand-
lingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej
är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Lag
(1976:954).

5 §

Med myndighet likställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kom-

munal församling. Lag (1998:1701).

6 §

Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myn-

digheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om upp-
tagning som avses i 3 § första stycket gäller i stället att den anses inkommen
till myndighet när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt
som angives i 3 § andra stycket.

Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling som enligt tillkännagi-

vande skall avlämnas i förseglat omslag anses ej inkommen före den tid-
punkt som har bestämts för öppnandet. �&tgärd som någon vidtager endast
som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handling, som myndig-
het har tillhandahållit, skall ej anses leda till att handling är inkommen till
den myndigheten. Lag (1976:954).

7 §

Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats.

Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den
hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hän-
för sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat
sätt färdigställts.

I stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att handling anses

upprättad,

1. diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres

fortlöpande, när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing,

2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet skall avkun-

nas eller expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hänför sig
till sådant beslut, när beslutet har avkunnats eller expedierats,

background image

5

SFS 2011:509

3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar, när

handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts,
dock ej protokoll hos riksdagens utskott, kommuns revisorer eller statliga
kommittéer eller hos kommunal myndighet i ärende som denna endast bere-
der till avgörande. Lag (2002:1049).

8 §

Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller liknande myndig-

hetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndig-
hetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall
handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än
då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra. Lag
(1976:954).

9 §

Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats

skall ej heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad
anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för
arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteck-
ning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning
eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift.

Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan där-

med jämställd handling som ej har expedierats anses ej som allmän hand-
ling, såvida den icke tages om hand för arkivering. Lag (1976:954).

10 §

Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk be-

arbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän
handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar en-

dast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myn-
dighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (sä-
kerhetskopia). Lag (2010:1342).

11 §

Som allmän handling anses ej

1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller

upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande,

2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprättats

hos myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som utgives ge-
nom myndigheten,

3. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller annan handling som ingår i

bibliotek eller som från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för för-
varing och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrif-
ter eller upptagningar som eljest ha överlämnats till myndighet uteslutande
för ändamål som nu angivits,

4. upptagning av innehållet i handling som avses i 3, om upptagningen

förvaras hos myndighet där den ursprungliga handlingen ej skulle vara att
anse som allmän.

Det som föreskrivs i första stycket 3 om handling som ingår i bibliotek

tilllämpas inte på upptagning i en databas som en myndighet har tillgång till
enligt avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän handling
hos den myndigheten. Lag (2002:907).

background image

6

SFS 2011:509

12 §

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så

snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga
del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverfö-
ring. Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får
lämnas ut röjes, skall den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i av-
skrift eller kopia.

Myndighet är icke skyldig att tillhandahålla handling på stället, om bety-

dande hinder möter. I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket fö-
religger ej heller sådan skyldighet, om sökanden utan beaktansvärd olägen-
het kan taga del av upptagningen hos närbelägen myndighet. Lag
(1976:954).

13 §

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot

fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får läm-
nas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad
som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i an-
nan form än utskrift. En myndighet är inte heller skyldig att framställa kopia
av karta, ritning, bild eller annan i 3 § första stycket avsedd upptagning än
som nyss har angivits, om svårighet möter och handlingen kan tillhandahål-
las på stället.

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas

skyndsamt. Lag (2002:907).

14 §

Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som

förvarar handlingen.

Begäran prövas av myndighet som angives i första stycket. Om särskilda

skäl föranleda det, får dock i bestämmelse som avses i 2 § andra stycket fö-
reskrivas att prövningen vid tillämpningen av bestämmelsen skall ankomma
på annan myndighet. I fråga om handling som är av synnerlig betydelse för
rikets säkerhet kan även genom förordning föreskrivas att endast viss myn-
dighet får pröva frågan om utlämnande. I de nu nämnda fallen skall begäran
om utlämnande genast hänskjutas till behörig myndighet.

Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän

handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i
större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om
hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. Lag (1982:939).

15 §

Om annan än riksdagen eller regeringen avslår begäran att få taga del

av handling eller lämnar ut allmän handling med förbehåll, som inskränker
sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den, får sökan-
den föra talan mot beslutet. Talan mot beslut av statsråd skall föras hos re-
geringen och talan mot beslut av annan myndighet hos domstol.

I den i 2 § omnämnda lagen skall närmare angivas hur talan mot beslut

som avses i första stycket skall föras. Sådan talan skall alltid prövas skynd-
samt.

Angående rätt att föra talan mot beslut av myndighet som lyder under

riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (1976:954).

background image

7

SFS 2011:509

16 §

Anteckning om hinder att lämna ut allmän handling får göras endast

på handling som omfattas av bestämmelse som avses i 2 § andra stycket.
Härvid skall tillämplig bestämmelse angivas. Lag (1976:954).

17 §

I lag får föreskrivas att regeringen eller beslutande kommunal försam-

ling får besluta att allmänna handlingar som hänför sig till myndighets verk-
samhet, vilken skall övertas av enskilt organ, får överlämnas till det organet
för förvaring, om detta behöver handlingarna i verksamheten, utan att hand-
lingarna därigenom upphör att vara allmänna. Ett sådant organ skall i fråga
om överlämnade handlingar jämställas med myndighet vid tillämpningen av
12�16 §§.

I lag får även föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna hand-

lingar får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmän-
na. Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in
till eller upprättats hos

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför

sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.
Vid tillämpningen av 12�16 §§ skall Svenska kyrkan och dess organisato-

riska delar jämställas med myndighet i fråga om överlämnade handlingar.
Lag (1998:1701).

18 §

Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar skall be-

varas samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar medde-
las i lag. Lag (2002:907).

3 kap. Om rätt till anonymitet

1 §

Författare till tryckt skrift vare ej skyldig att låta sitt namn eller sin

pseudonym eller signatur utsättas å skriften. Vad nu sagts äger motsvarande
tillämpning beträffande den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje
stycket, så ock i fråga om utgivare av tryckt skrift som ej är periodisk. Lag
(1976:955).

2 §

I mål som rör tryckfrihetsbrott må fråga ej väckas om vem som är för-

fattare eller har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, ej heller
om vem som är utgivare av tryckt skrift som ej är periodisk. Om för skrift,
som ej är periodisk, författare eller utgivare har angivits å skriften med namn
eller med pseudonym eller signatur, som enligt vad allmänt är känt åsyftar
bestämd person, eller någon i skriftlig förklaring erkänt sig vara författaren
eller utgivaren eller inför domstol i målet självmant avgivit sådant erkännan-
de, må dock frågan om han är ansvarig behandlas i målet.

Fråga om vem som är ansvarig för brott enligt 7 kap. 3 § må utan hinder

av första stycket handläggas i samma rättegång som mål som där angives.
Lag (1976:955).

3 §

Den som har tagit befattning med tillkomsten eller utgivningen av

tryckt skrift eller med framställning som var avsedd att införas i tryckt skrift
och den som har varit verksam inom företag för utgivning av tryckta skrifter

background image

8

SFS 2011:509

eller inom företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra medde-
landen till periodiska skrifter får inte röja vad han därvid erfarit om vem som
är författare eller har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket eller
är utgivare av skrift som inte är periodisk.

Tystnadsplikten enligt första stycket gäller inte
1. om den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till att hans

identitet röjs,

2. om fråga om identiteten får väckas enligt 2 § första stycket,
3. om det rör sig om brott som anges i 7 kap. 3 § första stycket 1,
4. i den mån domstol, när det är fråga om brott enligt 7 kap. 2 § eller 3 §

första stycket 2 eller 3, finner det erforderligt, att vid förhandling uppgift
lämnas, huruvida den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för den brotts-
liga gärningen har lämnat meddelandet eller medverkat till framställningen,
eller

5. i den mån domstol i annat fall av hänsyn till ett allmänt eller enskilt in-

tresse finner det vara av synnerlig vikt att uppgift om identiteten lämnas vid
vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran.

Vid förhör som avses i andra stycket 4 eller 5 skall rätten noga vaka över

att frågor inte ställs som kan inkräkta på tystnadsplikten utöver vad som i
varje särskilt fall är medgivet. Lag (1991:1470).

4 §

En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författa-

ren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift,
den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som
lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som
erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med
denna förordning. Får efterforskning förekomma, ska den i 3 § angivna tyst-
nadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot nå-

gon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller med-
verkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1347).

5 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet mot författarens eller, i fall

som avses i 1 §, mot utgivarens eller meddelarens vilja på tryckt skrift sätter
ut dennes namn, pseudonym eller signatur eller åsidosätter sin tystnadsplikt
enligt 3 §, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet på skriften såsom författare, utgi-
vare eller meddelare sätter ut namnet på eller pseudonym eller signaturen för
annan person än den verkliga författaren, utgivaren eller meddelaren.

För efterforskning i strid med 4 § första stycket första meningen döms, om

efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra stycket döms, om åtgärden

utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en lik-
nande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om mål-

säganden anmält brottet till åtal. Lag (2010:1347).

6 §

Med författare likställes i detta kapitel annan som är att anse som upp-

hovsman till framställning som införts eller är avsedd att införas i tryckt
skrift. Lag (1976:955).

background image

9

SFS 2011:509

4 kap. Om tryckta skrifters framställning

1 §

Rätt att själv eller med biträde av andra genom tryckpress framställa

tryckalster skall tillkomma varje svensk medborgare eller svensk juridisk
person. Lag (1976:955).

2 §

Skrift, som i riket framställes genom tryckpress eller som här mångfal-

digas genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande
och för vilken gäller utgivningsbevis, skall innehålla tydliga uppgifter om
vem som har tryckt eller eljest mångfaldigat skriften samt om ort och år för
mångfaldigandet, om skriften är avsedd att utgivas i riket och ej är att hänfö-
ra till bild- eller tillfällighetstryck.

Om utsättande av uppgifter som avses i första stycket å skrift, som mång-

faldigas genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande
och för vilken ej gäller utgivningsbevis, är föreskrivet i 1 kap. 5 § första
stycket. Lag (1976:955).

3 §

Med bild- eller tillfällighetstryck förstås i denna förordning vykort och

bildalbum, visitkort och notifikationer, adresskort, etiketter, blanketter,
reklam- och emballagetryck samt annat affärstryck även som andra sådana
tryckalster, allt under förutsättning att på grund av texten eller vad eljest
framställes tryckfrihetsmissbruk kan anses uteslutet. Lag (1976:955).

4 §

Om skyldighet att bevara exemplar av tryckt skrift för granskning och

att lämna exemplar av skrift till bibliotek eller arkiv föreskrives i lag. Lag
(1976:955).

5 §

Den som framställer skrift och därvid bryter mot 2 § första stycket dö-

mes till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1976:955).

6 §

Har betecknats 4 § genom lag (1976:955).

7 §

Har upphävts genom lag (1976:955).

8 §

Har betecknats 5 § genom lag (1976:955).

9 §

Har betecknats 3 § genom lag (1976:955).

5 kap. Om utgivning av periodisk skrift

1 §

�gare till periodisk skrift skall vara svensk medborgare eller svensk ju-

ridisk person. I lag får föreskrivas att även utlänning eller utländsk juridisk
person får vara ägare till sådan skrift. Lag (1994:1376).

2 §

För periodisk skrift skall finnas en utgivare.

Utgivare skall vara svensk medborgare. I lag får föreskrivas att även ut-

länning får vara utgivare.

Utgivare skall äga hemvist inom riket. Ej må den vara utgivare som är un-

derårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt särskilda be-
stämmelser i lag. Lag (1988:1448).

background image

10

SFS 2011:509

3 §

Utgivare för periodisk skrift utses av dess ägare.

Uppdrag att vara utgivare skall innefatta befogenhet att öva inseende över

skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll så att intet däri får infö-
ras mot utgivarens vilja. Inskränkning i den befogenhet, som sålunda till-
kommer utgivaren, vare utan verkan.

4 §

Då utgivare utsetts, åligge ägaren att göra anmälan därom hos myndig-

het som angives i lag. Anmälan skall innehålla uppgift å utgivarens namn
och hemvist. Vid anmälan skall fogas bevis att utgivaren fyller föreskrivna
behörighetsvillkor samt förklaring av utgivaren att han åtagit sig uppdraget
att vara utgivare. Lag (1976:955).

5 §

En periodisk skrift får inte utgivas innan det har utfärdats ett bevis om

att det inte finns något hinder mot utgivning enligt denna förordning. Ett så-
dant utgivningsbevis meddelas av den myndighet som avses i 4 § på ansökan
av skriftens ägare. I ansökan skall anges skriftens titel och utgivningsort
samt utgivningsplanen för skriften.

Ett utgivningsbevis får inte utfärdas innan det har gjorts en anmälan om

utgivare enligt 4 §.

En ansökan om utgivningsbevis får avslås, om skriftens titel företer en så-

dan likhet med titeln på en annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för
att förväxling lätt kan ske.

Ett utgivningsbevis gäller för en period av tio år från utfärdandet. Därefter

förfaller beviset. Beslut om att beviset skall anses förfallet vid tioårsperio-
dens utgång meddelas av den myndighet som avses i 4 §.

Beviset får förnyas på ansökan av skriftens ägare, varje gång för tio år

från utgången av den föregående tioårsperioden. En ansökan om förnyelse
får göras tidigast ett år före och senast på dagen för periodens utgång. För en
ansökan om förnyelse av ett utgivningsbevis gäller i övrigt samma bestäm-
melser som för den första ansökan.

Om en ansökan om förnyelse har gjorts i rätt tid, fortsätter beviset, trots

vad som sägs i fjärde och femte styckena, att gälla till dess att beslutet med
anledning av ansökan har vunnit laga kraft. Lag (1998:1438).

6 §

Utfärdat utgivningsbevis må återkallas:

1. om ägaren anmält att skriftens utgivning upphört;
2. om äganderätten till skriften övergått till någon som ej fyller föreskriv-

na behörighetsvillkor;

3. om utgivare ej finnes eller utgivaren ej fyller föreskrivna behörighets-

villkor och behörig utgivare ej omedelbart utses;

4. om sex månader förflutit från den dag, då utgivningsbeviset utfärdades,

utan att skriften utkommit;

5. om den skrift, som beviset avser, icke under något av de två senast för-

flutna kalenderåren å särskilda tider utkommit med minst fyra nummer eller
häften;

6. om inom sex månader, sedan skriften första gången utkom, visas att be-

viset med hänsyn till stadgandet i 5 § tredje stycket icke bort utfärdas; eller

7. om titeln å en skrift typografiskt sett givits sådan likhet med titeln å an-

nan skrift, för vilken utgivningsbevis utfärdats, att förväxling lätt kan ske
samt rättelse ej omedelbart vidtages.

background image

11

SFS 2011:509

Beslut om återkallelse meddelas av myndighet som avses i 4 §. I ärenden,

som avses i första stycket 2�7, skola, om det kan ske, ägaren och utgivaren
erhålla tillfälle att yttra sig. Lag (2002:908).

7 §

Har ett utgivningsbevis återkallats på grund av ett förhållande som av-

ses i 6 § första stycket 2, 3, 5 eller 7 eller har beviset förklarats förfallet, får
det ändå inte utan medgivande av skriftens ägare utfärdas ett utgivningsbevis
för en annan skrift vars titel visar en sådan likhet med skriftens titel att för-
växling lätt kan ske, innan två år har förflutit sedan beslutet om återkallelse
meddelades eller beviset förföll. Lag (1998:1438).

8 §

�r utgivaren ej längre behörig eller kommer hans uppdrag eljest att

upphöra, åligge ägaren att genast draga försorg om att ny utgivare utses samt
att därom göra anmälan hos myndighet som avses i 4 §. Angående sådan an-
mälan äge vad i 4 § är föreskrivet motsvarande tillämpning; vid anmälan
skall, om det kan ske, fogas bevis att den förre utgivaren erhållit del av an-
mälan.

Om utgivningsorten eller utgivningsplanen ändras, skall ägaren genast an-

mäla det till den myndighet som avses i 4 §. Lag (1988:1448).

9 §

För utgivare av periodisk skrift må finnas en eller flera ställföreträdare.

Ställföreträdare utses av utgivaren. Då ställföreträdare utsetts, skall anmälan
därom göras hos myndighet som avses i 4 §. Vid anmälan skall fogas bevis
att ställföreträdaren fyller för utgivare föreskrivna behörighetsvillkor samt
förklaring dels av ställföreträdaren att han åtagit sig uppdraget och dels av
ägaren att han godkänt ställföreträdaren.

Angående ställföreträdare gälle i övrigt vad i 2 § andra och tredje styckena

är stadgat. Kommer utgivarens uppdrag att upphöra, vare även uppdraget
som ställföreträdare förfallet. Lag (1988:1448).

10 §

Utgivaren må, sedan anmälan om ställföreträdare blivit gjord, över-

lämna åt denne eller, om flera ställföreträdare finnas, åt någon av dem att i
utgivarens ställe utöva den befogenhet, som enligt 3 § tillkommer utgivaren.

Kan det antagas att utgivaren på grund av sjukdom eller av annan tillfällig

orsak oavbrutet under minst en månad ej kommer att utöva befogenheten
som utgivare, skall han snarast överlämna denna till ställföreträdare. Finnes
ej ställföreträdare eller kommer uppdraget för den eller dem som utsetts till
ställföreträdare att upphöra, åligge utgivaren att genast draga försorg om att
ställföreträdare utses och att anmälan därom sker på sätt i 9 § är föreskrivet.

11 §

�& varje nummer eller häfte av periodisk skrift skall utgivarens namn

utsättas.

�r befogenheten som utgivare överlämnad till ställföreträdare, skall å

varje nummer eller häfte av skriften, varom är fråga, angivas att ställföreträ-
daren inträtt som utgivare; sker det, erfordras ej att även utgivarens namn ut-
sättes.

12 §

Utgiver ägare till periodisk skrift sådan skrift utan att utgivningsbevis

finnes eller ägaren är behörig

background image

12

SFS 2011:509

eller underlåter ägaren att på sätt i 8 § sägs draga försorg om att ny utgi-

vare utses och göra anmälan därom

eller underlåter utgivare att, i fall som avses i 10 § andra stycket, överläm-

na sitt uppdrag till ställföreträdare

eller utgiver någon periodisk skrift, för vars utgivning förbud enligt denna

förordning meddelats eller som uppenbart utgör fortsättning av sådan skrift

eller låter någon å periodisk skrift angiva sitt namn som utgivare eller

ställföreträdare utan att vara behörig,

straffes med böter; har skriften förklarats brottslig eller äro omständighe-

terna eljest synnerligen försvårande, må dömas till fängelse i högst ett år.
Lag (1991:1470).

13 §

Såsom i 12 § sägs straffes den som i ansökan eller anmälan, som av-

ses i detta kapitel, eller i förklaring, som bifogats sådan ansökan eller anmä-
lan, mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift.

14 §

Underlåter ägaren till en periodisk skrift att enligt 8 § anmäla ny ut-

givningsort eller ny utgivningsplan, skall han dömas till penningböter.

�verträder utgivare vad i 11 § är föreskrivet, vare straffet penningböter.

Vad nu sagts gälle ock ställföreträdare, vilken inträtt som utgivare. Lag
(1991:1470).

6 kap. Om tryckta skrifters spridning

1 §

Rätt att själv eller med biträde av andra till salu hålla, försända eller an-

norledes sprida tryckta skrifter skall tillkomma varje svensk medborgare el-
ler svensk juridisk person.

2 §

Utan hinder av denna förordning gälle vad i lag är stadgat för det fall

att någon

1. förevisar pornografisk bild på eller vid allmän plats genom skyltning el-

ler annat liknande förfarande på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt el-
ler utan föregående beställning med posten sänder eller på annat sätt tillstäl-
ler någon sådan bild;

2. bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll

kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga
fostran.

Beträffande spridande av sådan karta över Sverige eller del därav som

innehåller upplysning av betydelse för rikets försvar, eller av därmed jämför-
lig ritning eller bild meddelas närmare bestämmelser i lag. Lag (1971:29).

3 §

Saknar skrift, som avses i 4 kap. 2 § första stycket, där föreskriven

uppgift eller är sådan uppgift eller uppgift enligt 1 kap. 5 § första stycket 2 å
skrift, som där åsyftas, utspridaren veterligt, oriktig, straffes utspridaren med
penningböter.

För spridande av tryckt skrift som, utspridaren veterligt, lagts under be-

slag eller förklarats konfiskerad eller utgivits i strid mot förbud som enligt
denna förordning meddelats för skriftens utgivning eller uppenbart utgör
fortsättning av skrift som avses med sådant förbud, vare straffet böter eller
fängelse i högst ett år. Lag (1991:1470).

background image

13

SFS 2011:509

4 §

För tryckt skrifts försändande genom postbefordringsföretag eller an-

nan allmän trafikanstalt skola ej på grund av skriftens innehåll gälla särskil-
da inskränkningar eller villkor. Vad nu sagts skall dock ej avse försändande,
som innebär överträdelse av vad i 3 § är stadgat.

Allmän trafikanstalt, som mottagit tryckt skrift för befordran, skall ej an-

ses som skriftens utspridare. Lag (1994:1474).

7 kap. Om tryckfrihetsbrott

1 §

Med tryckfrihetsbrott förstås i denna förordning de gärningar som

anges i 4 och 5 §§. Lag (1988:1448).

2 §

Såsom tryckfrihetsbrott skall icke anses tillkännagivande i annons eller

annat sådant meddelande, om ej av meddelandets innehåll omedelbart fram-
går att ansvar för sådant brott kan ifrågakomma. �r i förening med omstän-
dighet, som icke omedelbart framgår av meddelandets innehåll, meddelandet
straffbart, gälle vad därom är stadgat. Vad nu sagts äge motsvarande tillämp-
ning i fråga om meddelande genom chiffer eller på annat sätt, som är hemligt
för allmänheten.

3 §

Om någon lämnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket,

eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till framställning, som är avsedd
att införas i tryckt skrift, såsom författare eller annan upphovsman eller så-
som utgivare och därigenom gör sig skyldig till

1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med

hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse
eller stämpling till sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar

eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll
vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som angivas i särskild

lag,

gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat.
Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses i

1 kap. 1 § fjärde stycket och därigenom gör sig skyldig till brott som angives
i förevarande paragrafs första stycke 1, gäller om ansvar härför vad i lag är
stadgat.

Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen ska gälla

också i fråga om förslag till föreskrifter som avses i första stycket 3. Lag
(2010:1409).

4 §

Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet

skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom
tryckt skrift och är straffbara enligt lag:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav skall med

våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd läggas
under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av
riket skall sålunda lösryckas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, reger-
ingen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med utländskt bistånd
framtvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppsåtets för-
verkligande;

background image

14

SFS 2011:509

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;
2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i krig eller andra

fientligheter framkallas med utländskt bistånd;

3. spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till handa obehö-

rigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, för-
råd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut, eller något
förhållande i övrigt, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra
men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är
riktig eller ej;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri;
4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan syfte

att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer
uppgift rörande något förhållande av hemlig natur, vars uppenbarande för
främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörj-
ningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller el-
jest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;

försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig upp-

gift;

stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt, vid vilken be-

dömning särskilt skall beaktas om gärningen innefattade tillhandagående av
främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till
pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brotts-
lige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom;

5. vårdslöshet med hemlig uppgift, varigenom någon av grov oaktsamhet

begår gärning som avses under 4;

6. uppror, förövad med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt eller

eljest med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av stats-
chefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda fram-
tvingas eller hindras, såframt gärningen innebär fara för uppsåtets förverkli-
gande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror;
7. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är i krig eller

eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant brott äger tillämpning, någon
missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förle-
der dem till myteri, trolöshet eller modlöshet, förråder egendom som är av
betydelse för totalförsvaret eller begår annan liknande förrädisk gärning som
är ägnad att medföra men för totalförsvaret eller innefattar bistånd åt fien-
den;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi eller lands-

svek;

8. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av oaktsamhet begår

gärning som avses under 7;

9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, varigenom, då riket är i krig

eller eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant brott äger tillämpning,
någon sprider falska rykten eller andra osanna påståenden, som är ägnade att
framkalla fara för rikets säkerhet, eller till främmande makt framför eller lå-
ter framkomma sådana rykten eller påståenden eller bland krigsmän sprider
falska rykten eller andra osanna påståenden som är ägnade att framkalla tro-
löshet eller modlöshet;

background image

15

SFS 2011:509

10. uppvigling, varigenom någon uppmanar eller eljest söker förleda till

brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot
myndighet eller åsidosättande av vad som åligger krigsman i tjänsten;

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missakt-

ning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell
läggning;

12. brott mot medborgerlig frihet, varigenom någon utövar olaga hot med

uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på hand-
lingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssamman-
slutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten
i fara;

försök till sådant brott mot medborgerlig frihet;
13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld el-

ler tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till
omständigheterna är försvarlig;

14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klander-

värd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta
denne för andras missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är
sårande för de efterlevande eller eljest kan anses kränka den frid, som bör
tillkomma den avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var
försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller
att han hade skälig grund för den;

15. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande till-

mäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom;

16. olaga hot, varigenom någon hotar annan med brottslig gärning på ett

sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller
annans säkerhet till person eller egendom;

17. hot mot tjänsteman, varigenom någon med hot om våld förgriper sig

på annan i hans myndighetsutövning, i annan verksamhet där samma skydd
åtnjuts som är förenat med myndighetsutövning eller vid biträde till åtgärd
som omfattas av sådant skydd, för att tvinga honom till eller hindra honom
från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd eller varigenom någon sålunda
förgriper sig mot den som tidigare utövat sådan verksamhet eller biträtt där-
vid för vad denne däri gjort eller underlåtit;

försök eller förberedelse till sådant hot mot tjänsteman, såvida ej brottet,

om det fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa;

18. övergrepp i rättssak, varigenom någon med hot om våld angriper an-

nan för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid
förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hin-
dra annan från en sådan åtgärd eller varigenom någon med hot om gärning
som medför lidande, skada eller olägenhet angriper annan för att denne av-
lagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller
för att hindra honom från att avge en sådan utsaga. Lag (2002:906).

5 §

Som tryckfrihetsbrott skall anses också sådana gärningar, begångna

genom tryckt skrift och straffbara enligt lag, som innebär att någon

1. uppsåtligen offentliggör allmän handling som ej är tillgänglig för envar,

om han fått tillgång till handlingen i allmän tjänst, under utövande av tjäns-
teplikt eller i därmed jämförbart förhållande;

background image

16

SFS 2011:509

2. offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt

som avses i den i 3 § första stycket 3 angivna särskilda lagen;

3. när riket är i krig eller omedelbar krigsfara offentliggör uppgift om för-

hållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet
än som anges i 4 §. Lag (1988:1448).

6 §

Vad i lag är stadgat angående påföljd för brott, som avses i 4 och 5 §§,

gälle ock då brottet är att anse som tryckfrihetsbrott.

Angående enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbrott stadgas i 11 kap.

Fälles den tilltalade för brott, som avses i 4 § 14 eller 15, må ock, då fråga är
om periodisk skrift, på yrkande förordnas att domen skall införas i skriften.
Lag (1988:1448).

7 §

Tryckt skrift, som innefattar tryckfrihetsbrott, må konfiskeras.

Konfiskering av tryckt skrift innebär att alla för spridning avsedda exem-

plar av skriften skola förstöras samt att med formar, stenar, stereotyper,
plåtar och andra dylika, uteslutande för tryckningen av skriften användbara
materialier skall så förfaras att missbruk därmed ej kan ske. Lag
(1998:1438).

8 § I samband med konfiskering av periodisk skrift må, då fråga är om nå-
got av de brott som avses i 4 § 1�3, 4 såvida det brottet är att anse som grovt,
samt 6 och 7, meddelas förbud att utgiva skriften under viss, av rätten be-
stämd tid, högst sex månader från det domen i tryckfrihetsmålet vinner laga
kraft. Förbud som nu sagts må dock meddelas allenast då riket befinner sig i
krig.

Angående konfiskering av periodisk skrift, som sprides i strid mot utgiv-

ningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av skrift som avses med så-
dant förbud, gälle vad i allmänhet är stadgat om förverkande av föremål på
grund av brott. Lag (1988:1448).

8 kap. Ansvarighetsregler

Om ansvaret för periodisk skrift

1 §

För tryckfrihetsbrott genom periodisk skrift svare den som var anmäld

som utgivare, då skriften utgavs.

Var ställföreträdare anmäld och har han inträtt som utgivare, svare ställfö-

reträdaren. Lag (1976:955).

2 §

Fanns ej utgivningsbevis, då skriften utgavs, eller var utgivare, som en-

ligt 1 § första stycket har att svara, ej längre behörig eller hade hans uppdrag
eljest upphört, svare skriftens ägare.

�gare vare ock ansvarig, om utgivaren var utsedd för skens skull eller

denne eljest, då skriften utgavs, uppenbart icke innehade den befogenhet,
som enligt 5 kap. 3 § skall tillkomma honom.

Var ställföreträdare, vilken inträtt som utgivare, ej längre behörig, då

skriften utgavs, eller hade hans uppdrag eljest upphört eller förelåg beträf-
fande ställföreträdaren förhållande, som i andra stycket sägs, svare utgiva-
ren. Lag (1976:955).

background image

17

SFS 2011:509

3 §

Kan det ej visas vem som var ägare, då skriften utgavs, svare i ägarens

ställe den som tryckt skriften. Lag (1976:955).

4 §

Sprider någon periodisk skrift, varå uppgift om vem som tryckt skrif-

ten saknas eller, utspridaren veterligt, är oriktig, och kan det ej utrönas vem
som tryckt skriften, svare i stället för den som tryckt skriften utspridaren.
Lag (1976:955).

Om ansvaret för tryckt skrift, som ej är periodisk

5 §

För tryckfrihetsbrott genom tryckt skrift, som ej är periodisk, svare

skriftens författare, om han på sätt i 3 kap. 2 § sägs uppgivits vara författare
till skriften. Författaren vare dock ej ansvarig, om skriften utgivits utan hans
samtycke eller hans namn, pseudonym eller signatur utsatts därå mot hans
vilja. Lag (1976:955).

6 §

�r författare ej enligt 5 § ansvarig för skrift, vilken innehåller eller är

avsedd att innehålla bidrag av flera författare, och har på sätt i 3 kap. 2 §
sägs särskild utgivare för skriften uppgivits, svare utgivaren.

För annan skrift än i första stycket avses svare utgivaren, allenast om för-

fattaren var avliden, då skriften utgavs.

Utgivaren vare ej ansvarig, om hans namn, pseudonym eller signatur ut-

satts å skriften mot hans vilja.

Med utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås den som, utan att

vara skriftens författare, tillhandahållit den för tryckning och utgivning. Lag
(1976:955).

7 §

�r varken författare eller utgivare enligt 5 eller 6 § ansvarig eller var

han vid skriftens utgivning avliden, svare förläggaren.

Med förläggare till tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås den som om-

händerhaft tryckning och utgivning av annans skrift.

8 §

Fanns ej förläggare eller kan det ej visas vem han är, svare i förlägga-

rens ställe den som tryckt skriften. Lag (1976:955).

9 §

I fråga om ansvar för utspridare av tryckt skrift, som ej är periodisk,

äge vad i 4 § stadgats motsvarande tillämpning.

Gemensamma bestämmelser

10 §

Hade den som enligt 2, 5, 6 eller 7 § skulle ha att svara vid skriftens

utgivning ej känt hemvist inom riket och kan ej heller i målet utrönas, var
han här i riket uppehåller sig, skall ansvaret övergå å den som efter honom
har att svara, dock ej å utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, i annat
fall än som avses i 6 § första stycket eller å utspridare.

Lag samma vare, om beträffande den som enligt 1, 2, 5, 6 eller 7 § skulle

ha att svara förelåg omständighet, vilken enligt lag utesluter straffbarhet,
samt den efter honom ansvarige ägt eller bort äga kännedom om omständig-
heten.

background image

18

SFS 2011:509

11 §

Till omständighet, som enligt detta kapitel skulle medföra att annan

än den tilltalade hade att svara, må hänsyn tagas allenast om den åberopas
före huvudförhandlingen.

12 §

Vid bedömande av fråga om ansvar för den som enligt detta kapitel

har att svara för tryckt skrift skall så anses som om vad skriften innehåller in-
förts däri med hans vetskap och vilja.

9 kap. Om tillsyn och åtal

1 §

Justitiekanslern skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som

angivas i denna förordning ej överskridas. Lag (1976:955).

2 §

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. Ej må

annan än Justitiekanslern inleda förundersökning rörande tryckfrihetsbrott.
Endast Justitiekanslern och rätten äga besluta om tvångsmedel med anled-
ning av misstanke om sådant brott, om ej annat är föreskrivet i denna förord-
ning.

Regeringen äger hos Justitiekanslern anmäla skrift till åtal för tryckfri-

hetsbrott. I lag må föreskrivas att allmänt åtal för tryckfrihetsbrott må väckas
endast efter regeringens medgivande.

Justitiekanslern är tillika ensam åklagare i annat tryckfrihetsmål än mål

om tryckfrihetsbrott samt i mål som eljest avser brott mot bestämmelse i
denna förordning; om befogenhet för Riksdagens ombudsman att vara åkla-
gare i mål som nu angivits gäller dock vad i lag är stadgat. Lag (1976:955).

3 §

Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott skall väckas, i fråga om periodisk

skrift för vilken vid utgivningen gällde utgivningsbevis inom sex månader
och i fråga om annan skrift inom ett år från det skriften utgavs, vid påföljd
att skriften eljest är från sådant åtal fri. Utan hinder av vad nu sagts må dock,
sedan allmänt åtal inom nämnda tid blivit väckt, nytt åtal väckas mot annan,
som är för brottet ansvarig.

Vad i lag är stadgat om tid, inom vilken brott skall beivras för att påföljd

för brott ej skall anses bortfallen, gälle även i fråga om tryckfrihetsbrott. Lag
(1976:955).

4 §

Angående målsägandes rätt att angiva tryckfrihetsbrott eller tala därå

gälle vad i lag är stadgat.

5 §

Finnes ej någon, som enligt 8 kap. är för brottet ansvarig, eller kan ej

stämning här i riket delgivas honom, må åklagaren eller målsäganden i
stället för att väcka åtal göra ansökan om skriftens konfiskering. Lag
(1998:1438).

10 kap. Om särskilda tvångsmedel

1 §

Förekommer anledning att tryckt skrift på grund av tryckfrihetsbrott

kan konfiskeras, må i avbidan på beslut därom skriften läggas under beslag.

I avbidan på rättens beslut må ock, i fall som avses i 7 kap. 8 §, meddelas

utgivningsförbud för periodisk skrift. Lag (1998:1438).

background image

19

SFS 2011:509

2 §

Innan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos rätten gjorts

om skriftens konfiskering, må, om brottet hör under allmänt åtal, förordnan-
de enligt 1 § om beslag och utgivningsförbud meddelas av Justitiekanslern. I
lag må föreskrivas att även allmän åklagare äger förordna om beslag inom
sitt verksamhetsområde. Lag (1976:955).

3 §

Om ett beslag har verkställts utan rättens förordnande, får den som

drabbas av beslaget begära att rätten prövar det.

Då allmän åklagare förordnat om beslag, skall anmälan därom skyndsamt

göras hos Justitiekanslern. Denne har att genast pröva huruvida beslaget
skall äga bestånd. Lag (2002:908).

4 §

Då Justitiekanslern förordnat om beslag eller fastställt beslag varom

allmän åklagare förordnat, skall åtal vara väckt eller ansökan om konfiske-
ring av skriften gjord inom två veckor, sedan Justitiekanslern meddelade
beslutet. Sker det ej, vare beslaget samt, om utgivningsförbud är därmed
förenat, även förbudet förfallet. Lag (1976:955).

5 §

Sedan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos rätten gjorts

om skriftens konfiskering, äge rätten förordna om beslag och utgivningsför-
bud samt häva beslag eller förbud, som tidigare meddelats.

Då målet avgöres, pröve rätten, om meddelat förordnande fortfarande

skall bestå. Avvisas målet på den grund att rätten icke är behörig eller skiljer
rätten eljest målet från sig utan att prövning av skriftens brottslighet ägt rum
och finnes anledning antaga att talan om skriftens konfiskering kommer att
föras i annat mål, äge rätten bestämma att förordnandet skall bestå under
viss, av rätten utsatt tid. Väckes ej talan inom denna tid, vare förordnandet
förfallet.

6 §

Förordnande om beslag skall innehålla uppgift å det eller de stycken i

skriften, som föranlett beslaget, och gälle endast band, del, nummer eller
häfte, vari samma stycken förekomma.

7 §

Förordnande om beslag skall av polismyndighet genast verkställas.

Angående förbud mot spridande av tryckt skrift, som lagts under beslag, är
stadgat i 6 kap. 3 §. Lag (1976:955).

8 §

Verkställande av beslag å tryckt skrift skall uteslutande omfatta de för

spridning avsedda exemplaren av skriften.

Bevis om tryckt skrifts tagande i beslag skall, så snart det kan ske, utan

avgift tillställas såväl den, hos vilken beslaget verkställes, som den som
tryckt skriften. Beviset skall innehålla uppgift å det eller de stycken i skrif-
ten, vilka föranlett beslaget. Lag (2002:908).

9 §

Då förordnande om beslag blivit hävt eller förfallit, skall verkställighet

av beslaget genast gå åter.

10 §

Har upphävts genom lag (1971:29).

background image

20

SFS 2011:509

11 §

�r riket i krig eller krigsfara och anträffas vid avdelning av försvars-

makten tryckt skrift, som uppenbart innefattar sådan enligt 7 kap. 4 § straff-
bar uppvigling att krigsman därigenom kan förledas åsidosätta vad som ålig-
ger honom i tjänsten, får skriften efter beslut av befattningshavare, som en-
ligt lag skall avgöra frågor om disciplinansvar beträffande personal vid av-
delningen, i avbidan på förordnande om beslag tagas i förvar.

�r fara i dröjsmål, må även utan sådant beslut som avses i första stycket

åtgärd som där sägs vidtagas av annan befattningshavare enligt bestämmel-
ser som meddelas i lag. Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos be-
fattningshavare som avses i första stycket. Denne har att genast pröva om
skriften skall kvarbliva i förvar. Lag (1988:1448).

12 §

Då enligt 11 § beslut meddelats angående tryckt skrifts tagande i för-

var, skall anmälan därom, så snart ske kan, göras hos Justitiekanslern. Denne
har att genast pröva, huruvida skriften skall läggas under beslag. Lag
(1976:955).

13 §

Angående beslag å periodisk skrift, som sprides i strid mot utgiv-

ningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av skrift som avses med
sådant förbud, gälle vad i allmänhet är stadgat om beslag å föremål, som må
förklaras förverkat.

14 §

Exemplar av tryckt skrift, vilket skäligen kan antas äga betydelse för

utredning i tryckfrihetsmål, får tas i beslag. Därvid gäller vad i 2 och 3 §§,
5 § första stycket, 6 §, 7 § första stycket samt 9 § är stadgat. I övrigt skall i
tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag. �&tal
skall dock alltid väckas inom en månad från det att beslut om beslag medde-
lades, om inte rätten på Justitiekanslerns framställning medger att tiden för-
längs. Lag (1994:1475).

11 kap. Om enskilt anspråk

1 §

Enskilt anspråk i anledning av missbruk av tryckfriheten må grundas

allenast därå att den skrift, som anspråket avser, innefattar tryckfrihetsbrott.
Sådant anspråk må, om ej annat nedan stadgas, icke göras gällande mot an-
nan än den som enligt 8 kap. svarar för brottet. Har på grund av omständig-
het, som avses i 8 kap. 10 §, ansvaret övergått å honom, må anspråket göras
gällande även mot den som före honom haft att svara, om och i den omfatt-
ning sådant anspråk eljest enligt lag må göras gällande.

Vad i 8 kap. 12 § är stadgat i fråga om ansvar gälle ock beträffande enskilt

anspråk.

Om enskilt anspråk på grund av brott enligt 7 kap. 2 eller 3 § gäller vad i

lag är stadgat. Lag (1976:955).

2 §

För enskilt anspråk, som må göras gällande mot utgivare av periodisk

skrift eller ställföreträdare för denne, svare ock skriftens ägare. I fråga om
annan tryckt skrift svare för anspråk, som må göras gällande mot författaren
eller utgivaren, även skriftens förläggare.

background image

21

SFS 2011:509

3 §

Har någon som laga ställföreträdare för juridisk person eller som för-

myndare, god man eller förvaltare att svara för enskilt anspråk på grund av
tryckfrihetsbrott, får anspråket göras gällande även mot den juridiska perso-
nen eller mot den, för vilken förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren
förordnats, om och i den omfattning sådant anspråk eljest enligt lag får göras
gällande. Lag (1988:1448).

4 §

Skall någon enligt detta kapitel jämte annan svara för enskilt anspråk,

svare de en för båda och båda för en. Om bestämmande av ansvarigheten
mellan dessa inbördes gälle vad eljest är stadgat.

5 §

Enskilt anspråk i anledning av tryckfrihetsbrott må göras gällande utan

hinder av att fråga om ansvar för brottet förfallit eller talan därom eljest ej
kan föras.

12 kap. Om rättegången i tryckfrihetsmål

1 §

Tryckfrihetsmål upptagas av tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelse

har sitt säte. Förekommer anledning att även annan tingsrätt inom länet skall
äga upptaga tryckfrihetsmål, äger regeringen förordna därom.

Till tryckfrihetsmål hänföras mål angående ansvar eller enskilt anspråk på

grund av tryckfrihetsbrott så ock ansökningsmål, som avses i 9 kap. 5 §. Till
tryckfrihetsmål hänföras även mål angående ansvar eller enskilt anspråk på
grund av brott enligt 7 kap. 3 §. �r fråga om brott enligt sistnämnda para-
grafs andra stycke och har den som anskaffat uppgiften eller underrättelsen
ej offentliggjort denna i tryckt skrift eller meddelat den till annan för sådant
offentliggörande, skall dock målet handläggas som tryckfrihetsmål endast
om det är uppenbart att anskaffandet skett för offentliggörande i tryckt skrift.
Lag (1976:955).

2 §

I tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall frågan, huruvida

brott föreligger, prövas av en jury om nio medlemmar, såframt ej parterna å
ömse sidor förklara sig vilja utan sådan prövning hänskjuta målet till rättens
avgörande. Frågan, huruvida den tilltalade enligt 8 kap. är ansvarig för skrift,
prövas dock alltid enbart av rätten. Då jury prövar, huruvida brott föreligger,
skall så anses vara fallet, om minst sex jurymän äro ense därom.

Finner juryn att brott icke föreligger, skall den tilltalade frikännas. Har ju-

ryn funnit brott föreligga, skall även rätten pröva frågan härom. �r rätten av
annan mening än juryn, äger rätten frikänna den tilltalade eller hänföra brot-
tet under mildare straffbestämmelse än den som juryn tillämpat. Högre rätt,
dit talan mot tingsrättens dom fullföljts, äge ej i vidare mån än tingsrätten
frångå juryns bedömning. Lag (1976:955).

3 §

För varje län skall utses jurymän, fördelade i två grupper med sexton

jurymän i första gruppen och åtta jurymän i andra gruppen. För Stockholms
län skall dock första gruppen omfatta tjugofyra jurymän och andra gruppen
tolv jurymän. Jurymännen i den andra gruppen skall vara eller ha varit
nämndemän vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Lag
(1994:1475).

background image

22

SFS 2011:509

4 §

Jurymännen utses genom val för en tid av fyra kalenderår.

Valet skall förrättas av landstingsfullmäktige i länet eller, då inom länet

finns kommun som ej tillhör landsting, av landstingsfullmäktige och kom-
munfullmäktige i kommunen. I Gotlands län förrättas valet av kommunfull-
mäktige i Gotlands kommun. Skall enligt vad nu sagts jurymännen väljas av
mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet jurymän inom vardera
gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmängden.

Då juryman skall väljas, ankommer det på tingsrätten att göra anmälan

därom till den som har att föranstalta om valet. Lag (1998:1438).

5 §

Till jurymän skola utses svenska medborgare, som äro bosatta inom lä-

net. De bör vara kända för omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet.
Bland jurymännen bör skilda samhällsgrupper och meningsriktningar samt
olika delar av länet vara företrädda. Den som är underårig eller som har för-
valtare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara juryman. Lag
(1988:1448).

6 §

Juryman, som fyllt sextio år, äge avsäga sig uppdraget. Vill juryman

eljest avgå, pröve tingsrätten, om giltigt hinder föreligger för honom att utö-
va uppdraget. Upphör juryman att vara valbar, vare uppdraget förfallet. Lag
(1971:27).

7 §

Avgår juryman eller upphör han att vara valbar, skall inom den grupp

av jurymän, som den avgångne tillhörde, valmyndigheten utse annan i hans
ställe för återstoden av valperioden. Valet får i landstingsfullmäktiges ställe
företagas av landstingsstyrelsen; dock gäller sådant val endast för tiden intill
landstingsfullmäktiges nästkommande möte. Lag (1998:1438).

8 §

Klagan över val av juryman skall föras hos tingsrätten. Ehuru klagan ej

föres, pröve rätten den valdes behörighet.

Beträffande fullföljd av talan mot tingsrätts beslut i fråga, som avses i för-

sta stycket, gälle vad i lag är stadgat om fullföljd av talan mot underrätts be-
slut i rättegång. Mot hovrätts beslut må talan ej föras.

Föres klagan, lände valet dock till efterrättelse, om ej rätten förordnar an-

nat. Lag (1971:27).

9 §

De som äro utsedda till jurymän skola uppföras å en jurymannalista. I

denna skall varje grupp upptagas särskilt.

10 §

I ett mål i vilket jury skall delta, skall rätten föredra jurymannalistan

och behandla frågan, om det föreligger jäv mot någon som är upptagen på
listan. Om jäv mot juryman gäller vad som i lag är stadgat om domare.

Därefter skall juryn bildas av de ojäviga jurymännen på så sätt att vardera

parten får utesluta tre jurymän inom den första gruppen och en inom den an-
dra samt att rätten genom lottning bland de övriga tar ut så många till supple-
anter att sex kvarstår i den första gruppen och tre i den andra.

För jury i Stockholms län får vardera parten utesluta fem jurymän inom

den första gruppen och två inom den andra. Lag (1994:1475).

background image

23

SFS 2011:509

11 §

�ro å ena sidan flera parter och vill endast någon av dem begagna sin

uteslutningsrätt, gälle den uteslutning han företager även för de övriga. Vilja
medparter utesluta olika jurymän och kunna de ej enas, företage rätten ute-
slutningen genom lottning.

12 §

Ej må någon utan laga förfall undandraga sig att tjänstgöra i jury.

Kan på grund av jäv eller laga förfall för juryman nödigt antal ledamöter i

någon grupp ej erhållas, nämne rätten för varje juryman som erfordras tre till
jurymän inom gruppen behöriga personer. Av de sålunda nämnda äge var-
dera parten utesluta en. Ej må till juryman nämnas någon som förut i samma
mål uteslutits.

13 §

Förekomma samtidigt flera mål, vari jury skall deltaga, må rätten, ef-

ter parternas hörande, förordna att samma jury skall tjänstgöra i alla målen.
Skall jury utses gemensamt för flera mål, äge vad i 11 § är stadgat om ute-
slutning av juryman i mål, vari å ena sidan äro flera parter, motsvarande till-
lämpning. Lag (1976:955).

14 §

Föres i mål om ansvar jämväl talan om enskilt anspråk mot annan än

den tilltalade, skola de åtgärder av svarandepart, som avses i 2 § första
stycket, 10 § andra stycket och 12 § andra stycket, ankomma på den tillta-
lade.

Då talan utan samband med åtal föres om tryckt skrifts konfiskering eller

om enskilt anspråk gälle om rättegången i sådant mål vad i 2 och 10�13 §§ är
föreskrivet; har frågan huruvida brott föreligger tidigare prövats i tryckfri-
hetsmål avseende ansvar för brott, skall dock prövning av samma fråga ej
ånyo äga rum. I ansökningsmål skall den uteslutning av jurymän, som eljest
ankommer på parterna, företagas av rätten genom lottning. Lag (1998:1438).

15 §

Närmare bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål meddelas i

lag.

�ro inom samma län flera tingsrätter, vilka äga upptaga tryckfrihetsmål,

skola de uppgifter, som avses i 4, 6, 8 och 9 §§, fullgöras av den tingsrätt re-
geringen bestämmer. Lag (1974:155).

16 §

För fall då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomor-

dentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara vari riket har
befunnit sig får föreskrifter om anstånd med val av jurymän och om undan-
tag från jurymäns rätt att avsäga sig sitt uppdrag meddelas i lag eller, efter
bemyndigande i lag, av regeringen genom förordning. Lag (1988:1448).

13 kap. Om utrikes tryckta skrifter m.m.

1 §

I fråga om skrift som tryckts utom riket och som utges här skall, om

inte annat sägs nedan, i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet i
1 kap., 3 kap., 6 kap., 7 kap., 8 kap. 1, 2, 5�7 och 10�12 §§ samt 9�12 kap.
Lag (1991:1470).

2 §

Skrift, som tryckts utom riket, skall anses här utgiven då den på sätt i

1 kap. 6 § sägs blivit utlämnad för spridning inom riket. Lag (1991:1470).

background image

24

SFS 2011:509

3 §

�r periodisk skrift, som tryckes utom riket, huvudsakligen avsedd för

spridning inom riket, gälle i tillämpliga delar vad i 5 kap. är stadgat; vad där
sägs om ägares behörighet skall icke äga tillämpning.

För utgivning här i riket av annan utom riket tryckt periodisk skrift erfor-

dras ej utgivningsbevis. Finnes sådant bevis, skall i fråga om skriften tilläm-
pas vad i första stycket sägs. Lag (1991:1470).

4 §

Vad i denna förordning är stadgat om ansvarighet för den som tryckt

skrift skall i fråga om skrift, som tryckts utom riket, avse den som låtit ut-
lämna skriften för spridning inom riket eller, om det ej kan visas vem han är
eller han ej, då skriften här utgavs, ägde hemvist inom riket, den som enligt
6 kap. är att anse som utspridare. Lag (1991:1470).

5 §

Om skyldighet att för granskning bevara exemplar av skrift, som

tryckts utom riket, och att lämna exemplar av sådan skrift till bibliotek eller
arkiv föreskrives i lag. Lag (1991:1470).

6 §

I fråga om skrift som trycks utom riket och som utges här men som inte

huvudsakligen är avsedd för spridning inom riket och för vilken inte heller
utgivningsbevis finns gäller bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje och fjärde
styckena angående meddelande och anskaffande av uppgifter och underrät-
telser för offentliggörande om inte

1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot rikets säkerhet;
2. meddelandet innefattar utlämnande eller tillhandahållande som avses i

7 kap. 3 § första stycket 2;

3. meddelandet utgör uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt.
Första stycket tillämpas också i fråga om en skrift som inte ges ut i Sve-

rige, oavsett om skriften trycks här eller utomlands. Härvid jämställs med
den som lämnar meddelande för offentliggörande den som på annat sätt
medverkar till framställning i periodisk skrift såsom författare eller annan
upphovsman.

�r meddelandet eller anskaffandet straffbart enligt vad som följer av för-

sta och andra styckena, gäller vad som är föreskrivet därom. Mål angående
ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som nu sagts skall handläggas
som tryckfrihetsmål, när inte 12 kap. 1 § andra stycket tredje meningen har
motsvarande tillämpning. I fråga om rätt till anonymitet för meddelaren gäl-
ler vad som är föreskrivet i 3 kap.; bestämmelsen i 3 § 3 skall dock omfatta
även annat brott mot rikets säkerhet än som där avses. Lag (1998:1438).

14 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Vad i lag är stadgat om resning i mål i allmänhet gälle, utan hinder av

att jury prövat huruvida brott föreligger, även dom i tryckfrihetsmål.

Beviljas resning i mål, vari jury prövat huruvida brott föreligger, och

grundas resningen på omständighet som kan antagas hava inverkat på jury-
prövningen, skall samtidigt beslutas att målet skall ånyo upptagas inför jury
av den rätt som först dömt i målet. Om resning beviljas till den tilltalades
förmån och saken är uppenbar, får den domstol som beviljar resningen i stäl-
let omedelbart ändra domen. Lag (1988:1447).

background image

25

SFS 2011:509

2 §

Då på grund av högre rätts beslut tryckfrihetsmål, vari jury deltagit,

skall ånyo upptagas inför jury av den rätt som först dömt i målet, gälle om
juryns tillsättande vad i 12 kap. 10�14 §§ är stadgat.

3 §

Tryckfrihetsmål och annat mål om brott mot bestämmelserna i denna

förordning skola alltid skyndsamt behandlas.

4 §

Har upphävts genom lag (1976:955).

5 §

I allt varom bestämmelse ej meddelats i denna förordning eller i sär-

skild lag, som utfärdas med stöd därav, gälle vad i lag eller författning eljest
är stadgat.

Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag,

likställd med svensk medborgare. Lag (1976:955).

6 §

Har upphävts genom lag (1974:155).

1. Denna lag

2 träder i kraft den 1 januari 1978.

2. De nya bestämmelserna äger ej tillämpning på skrift, som mångfaldi-

gats genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och
som utgivits före ikraftträdandet.

1. Denna lag

3 träder i kraft den 1 januari 1999.

2. �ldre föreskrifter tillämpas på sådana tekniska upptagningar som

spritts före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 7 § samt 5 kap. 5 och 7 §§ gäller även för

utgivningsbevis som har utfärdats före ikraftträdandet. I stället för vad som
sägs i 5 kap. 5 § fjärde stycket första meningen gäller sådana bevis för en pe-
riod av tio år från lagens ikraftträdande.

4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild tillämpas äldre före-

skrifter, om talan väckts före ikraftträdandet.

(JUSTITIEDEPARTEMENTET)

2 1976:955.

3 1998:1438.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010