SFS 2011:510 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

110510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 67 § djurskyddsförordningen (1988:539)

1 ska

ha följande lydelse.

67 §

2

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas i

ärenden om

1. godkännande av ny teknik,
2. registrering av djurtransportörer och besiktning av transportmedel och

behållare för transport av djur,

3. undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur,
4. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534),
5. godkännande enligt 20 § djurskyddslagen och 37 § denna förordning,

och

6. undantag enligt 13 a § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:818.

2 Senaste lydelse 2009:1391.

SFS 2011:510

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011