SFS 2011:505 Förordning om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

110505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:28) om
undervisning av barn och ungdomar som
vistas vid särskilda ungdomshem;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4�6 och 8 §§ förordningen (1983:28) om

undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

1

ska ha följande lydelse.

1 §

I 24 kap. 8 och 9 §§ skollagen (2010:800) finns grundläggande bestäm-

melser om utbildning vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem).

Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om sådan utbildning.

2 §

På undervisningen för skolpliktiga ska 3�6 kap. skolförordningen

(2011:185) tillämpas så långt det är möjligt. I förekommande fall ska även
följande bestämmelser i samma förordning tillämpas så långt det är möjligt
på sådan undervisning som motsvarar undervisning i

� grundskolan: 9 kap. 1�22 §§,
� grundsärskolan: 10 kap., och
� specialskolan: 11 kap.

4 §

Ungdomar som inte längre är skolpliktiga ska ges möjlighet att delta i

kompletterande utbildning på grundskolenivå eller motsvarande eller i ut-
bildning motsvarande utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

5 §

Om utbildningen vid ett särskilt ungdomshem motsvarar gymnasie-

skolan eller gymnasiesärskolan, ska betyg sättas enligt skollagen (2010:800)
och gymnasieförordningen (2010:2039).

Betyg som har satts med stöd av första stycket får tas in i ett examens-

bevis, studiebevis eller gymnasieintyg från gymnasieskolan eller i ett slut-
betyg från gymnasiesärskolan.

6 §

Huvudmannen för ett särskilt ungdomshem ska fullgöra de uppgifter i

fråga om utbildningen vid hemmet som annars huvudmannen för den skol-
form inom skolväsendet som utbildningen motsvarar har.

1 Förordningen omtryckt 1995:820.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1998:633.

SFS 2011:505

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:505

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8 §

På lärarna ska samma krav ställas i fråga om utbildning m.m. som

enligt föreskrifter gäller för lärare av motsvarande slag inom skolväsendet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. För elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli

2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när
utbildningen påbörjades, gäller 5 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)