SFS 2011:511 Lag om ändring i brottsbalken

110511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 15 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 6 §

samt 17 kap. 16 och 17 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

15 §

2

För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt

tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt ut-
nyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt
mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt
sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt
utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn,
köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap.

Detsamma gäller i fråga om förberedelse till koppleri samt förberedelse

och stämpling till och underlåtenhet att avslöja våldtäkt, grov våldtäkt, våld-
täkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell
posering och grovt koppleri.

10 kap.

9 §

För försök till förskingring eller trolöshet mot huvudman samt för för-

sök eller förberedelse till grov förskingring döms till ansvar enligt vad som
föreskrivs i 23 kap.

11 kap.

6 §

3

För försök till oredlighet mot borgenärer enligt 1 § första stycket eller

försök till sådan oredlighet enligt 1 § andra stycket som innebär att tillgång
bortförs ur riket döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fall då sådant brott som nu har angetts ska bedömas som grov
oredlighet mot borgenärer. För förberedelse till grovt bokföringsbrott döms
också till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2 Senaste lydelse 2005:90.

3 Senaste lydelse 2005:242.

SFS 2011:511

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:511

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

17 kap.

16 §

4

För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman döms

till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap., såvida inte brottet, om det
fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa. För försök eller förberedelse
till främjande av flykt samt för förberedelse till bestickning enligt 7 § andra
stycket döms också till ansvar enligt vad som anges i 23 kap.

17 §

5

I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet

anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren till den som utsatts för be-
stickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om
bestickning skett i förhållande till någon som

1. inte är arbetstagare hos staten eller hos kommun,
2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1�4, 8 eller 9 och inte heller

är arbetstagare vid Internationella brottmålsdomstolen, och

3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lag-

stiftande församling.

Förberedelse till bestickning enligt 7 § andra stycket i förhållande till nå-

gon som avses i första stycket 1�3 får åtalas av åklagare endast om åtal är
påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1981:463.

5 Senaste lydelse 2009:1281.