SFS 2011:512 Lag om ändring i miljöbalken

110512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 1, 2 b och 12 §§ miljöbal-

ken ska ha följande lydelse.

29 kap.

1 §

2

För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med

uppsåt eller av oaktsamhet

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt

sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en

omfattning som inte har ringa betydelse, eller

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan

medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter
i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon
annan betydande olägenhet i miljön,

3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller

strålning, eller

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grund-

vattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur el-
ler växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller
kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

�r brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex måna-

der och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt be-
aktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor om-
fattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett
medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det
krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en
försummelse av allvarligt slag.

För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är

allmänt vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses för-
svarligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf.

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2 Senaste lydelse 2006:1014.

SFS 2011:512

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:512

2 b §

3

För artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den

som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller

bo, skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med
en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,

2. tar bort, skadar eller tar frö eller annan del av en växt i strid med en fö-

reskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 2 §,

3. sätter ut ett djur eller en växt i naturmiljön i strid med en föreskrift om

förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 3 §,

4. transporterar eller på annat sätt förflyttar, importerar, exporterar, förva-

rar, förevisar, preparerar, använder i vinstsyfte, förvärvar, säljer, hyr ut, by-
ter eller byter ut, erbjuder sig att köpa, saluför eller innehar för försäljning
djur, växt, ägg, rom, frö eller bo, eller del eller produkt därav, eller annan
vara,

a) i strid med artikel 8.1, 8.5 eller 9.1 rådets förordning (EG) nr 338/97 av

den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem

4, eller

b) i strid med en föreskrift om förbud eller tillstånd som regeringen har

meddelat med stöd av 8 kap. 4 §, eller

5. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som i det enskilda fallet har

beslutats med stöd av

a) artikel 8.3 eller 9.2 jämförd med artikel 11.3 rådets förordning (EG) nr

338/97, eller

b) en föreskrift som avses i 4 b.
�r brottet grovt, döms för grovt artskyddsbrott till fängelse i lägst sex må-

nader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt
beaktas om det har avsett en särskilt hotad, sällsynt eller annars skyddsvärd
art eller om det har utgjort led i en brottslighet som utförts systematiskt och
under lång tid, i stor omfattning eller i vinstsyfte.

För försök eller förberedelse till grovt artskyddsbrott döms till ansvar en-

ligt 23 kap. brottsbalken.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

12 §

5

Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller växter, utbrutet

material vid täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska organismer el-
ler varor innehållande kemiska produkter eller genetiskt modifierade orga-
nismer eller produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade
organismer, vilka har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller
8 § får förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller värdet av egendomen eller utbytet av ett sådant brott.

Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpme-

del vid brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om
det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.
Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel
vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort

3 Senaste lydelse 2006:1014.

4 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

5 Senaste lydelse 2006:1014.

background image

3

SFS 2011:512

ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen
kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011