SFS 2011:513 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

110513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebrottslagen

(1971:69)

dels att 13 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

11 §

2

För förberedelse till grovt skattebrott döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

13 a §

3

Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken ska inte

tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte utbyte av förberedelse till

grovt skattebrott eller vad som därvid har tagits emot som ersättning för
kostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2 Tidigare 11 § upphävd genom 1996:658.

3 Senaste lydelse 2005:292.

SFS 2011:513

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011