SFS 2011:515 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

110515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 c § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och en-
ergiprodukter ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 c §

2

För förberedelse till olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor

som är att anse som grovt brott samt för försök, förberedelse och stämpling
till grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2 Senaste lydelse 2005:460.

SFS 2011:515

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011