SFS 2011:517 Lag om ändring i brottsbalken

110517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 11 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

6 kap.

11 §

2

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en

tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst
till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats el-

ler getts av någon annan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251.

2 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2011:517

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011