SFS 2011:520 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

110520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 och 8 §§ förordningen (2009:1243) med in-

struktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

3 §

Socialstyrelsen ska

1. verka för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt

vetenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt

verksamhetsområde,

3. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning ge-
nom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier,

4. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

5. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhets-

område,

6. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete ge-

nom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av
insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör
för barn med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana
insatser rör dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och
arbetsformer,

7. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ut-

arbeta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems
lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera
det,

8. ansvara för Donationsregistret, hälsodataregister samt för att ta fram

och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsområde,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken,

10. utforma evidensbaserade riktlinjer för åtgärder inom hälso- och sjuk-

vården samt socialtjänsten, och

11. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde.

SFS 2011:520

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:520

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8 §

1

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökvali-

tetsmål,

4. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen

bedriver nationellt och internationellt,

5. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom Kommis-
sionens förordning (EU) nr 213/2011

2,

6. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

7. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med för-

ordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna
och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälso-
skyddets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

8. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
9. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen

(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet

enligt Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 septem-
ber 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kon-
troll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast ändrad genom Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009

3,

11. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ en-

ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den
21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar,

12. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-
hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

13. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

14. handlägga ärenden om statsbidrag, och
15. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:605.

2 EUT L 59, 4.3.2011, s. 4 (Celex 32011R0213).

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).