SFS 2011:521 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

110521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 10 kap. 5 §, 12 kap. 8 § samt 14 kap. 1 och 9 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 29 § samt

närmast före 13 kap. 29 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

5 §

Teckenspråk som gymnasiegemensamt ämne ska förekomma på alla

nationella program som anordnas för döva elever.

Kurser i teckenspråk som gymnasiegemensamt ämne får ersätta en eller

flera kurser i studievägen för döva elever med undantag för kurser i svenska.
Beslut fattas av rektorn.

I stället för svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska får

döva elever läsa svenska för döva respektive engelska för döva som gym-
nasiegemensamma ämnen.

12 kap.

8 §

En kommun som i sin gymnasieskola har tagit emot fler nordiska sö-

kande än det antal svenska elever bosatta i kommunen som samtidigt ge-
nomgår gymnasial utbildning i något annat nordiskt land har rätt till ersätt-
ning för det överskjutande antalet elever.

En kommun som i sin gymnasieskola tagit emot nordiska sökande
på yrkesdansarutbildning enligt förordningen (2011:7) om dansarutbild-

ning har rätt till ersättning för alla sökande.

13 kap.

Utformning av dokument

29 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformning

av de dokument som har nämnts i detta kapitel.

SFS 2011:521

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:521

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

14 kap.

1 §

Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasie-

särskola ska beslutas per kalenderår.

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalen-

deråret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbild-
ning under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag avse tiden från och

med den 1 juli samma år.

9 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp som en kom-

mun ska betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning,
när det gäller det grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket (riks-
prislistan) och 19 kap. 26 § tredje stycket samt den ersättning som avses i
17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800).

Skolverket får vidare meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna

och landstingen att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för så-
dana beslut om grundbelopp som avses i första stycket.

När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt

riksprislistan ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och berör-
da landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande fall
inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011 i fråga om 13 kap. 29 §

och i övrigt den 1 juli 2011. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning
som påbörjas efter den 1 juli 2011.

2. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre bestäm-

melser för utbildningen.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)