SFS 2011:522 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

110522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:793) om <br/>f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande <br/>gymnasial spetsutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 4, 5, 8 och 9 �� f�rordningen (2008:793) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommunal huvudman f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-<br/>rande. Enskilda huvudm�n som har godk�nts enligt 2 kap. 5 � skollagen<br/>(2010:800) f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten av Skolverket. Delta-<br/>gande i f�rs�ksverksamheten f�r beviljas om huvudmannen </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">kan erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r<br/>inriktad mot, och</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Skolverket f�r fatta beslut om deltagande i f�rs�ksverksamheten f�r h�gst</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">20 utbildningar, varav h�gst tio utbildningar vid det f�rsta ans�kningstillf�l-<br/>let. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rdelade �ver lan-<br/>det. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r varje �r h�gst<br/>30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ing�r i f�rs�ks-<br/>verksamheten ska h�gst tio utbildningar avse matematik eller naturveten-<br/>skapliga �mnen och h�gst tio utbildningar avse samh�llsvetenskapliga eller<br/>humanistiska �mnen.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> Skolverkets beslut ska fattas efter samr�d med H�gskoleverket.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:861px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I gymnasief�rordningen (2010:2039) finns ytterligare best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om gymnasieskolan som g�ller f�r utbildningen i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:914px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Huvudmannen f�r besluta att elevernas skolarbete ska f�rl�ggas p� an-</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">nat s�tt �n vad som g�ller enligt 3 kap. 1 och 3 �� gymnasief�rordningen<br/>(2010:2039). </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:233.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:233.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:522</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:522</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas att eleven</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">g�tt en utbildning inom ramen f�r f�rs�ksverksamheten med spetsutbild-<br/>ning. Till beviset ska det fogas en beskrivning av spetsutbildningens inne-<br/>h�ll.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en kommun har antagit en elev p� en riksrekryterande spetsutbild-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ning har den kommunen r�tt till ers�ttning f�r sina kostnader f�r elevens ut-<br/>bildning fr�n elevens hemkommun enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning ska l�mnas med det belopp som framg�r f�r respektive pro-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">gram och i f�rekommande fall inriktning enligt de f�reskrifter som Statens<br/>skolverk har meddelat med st�d av 14 kap. 9 � gymnasief�rordningen<br/>(2010:2039). </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om 16 kap. 55 � f�rsta stycket skollagen (2010:800) inte kan till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">n�r det g�ller det bidrag elevens hemkommun ska l�mna till en frist�ende<br/>gymnasieskola, ska bidrag l�mnas med det belopp som f�ljer av andra<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011 och ska till�mpas p� ut-</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bildning som p�b�rjas d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. F�r utbildningar som p�b�rjats tidigare ska �ldre best�mmelser till�m-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">pas.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2010:233.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:793) om
f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utf�rdad den 12 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 2, 4, 5, 8 och 9 �� f�rordningen (2008:793) om

f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha
f�ljande lydelse.

2 �

En kommunal huvudman f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten

genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-
rande. Enskilda huvudm�n som har godk�nts enligt 2 kap. 5 � skollagen
(2010:800) f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten av Skolverket. Delta-
gande i f�rs�ksverksamheten f�r beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som

kan erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r
inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna f�rordning.

Skolverket f�r fatta beslut om deltagande i f�rs�ksverksamheten f�r h�gst

20 utbildningar, varav h�gst tio utbildningar vid det f�rsta ans�kningstillf�l-
let. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rdelade �ver lan-
det. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r varje �r h�gst
30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ing�r i f�rs�ks-
verksamheten ska h�gst tio utbildningar avse matematik eller naturveten-
skapliga �mnen och h�gst tio utbildningar avse samh�llsvetenskapliga eller
humanistiska �mnen.

Skolverkets beslut ska fattas efter samr�d med H�gskoleverket.

4 �

1

I gymnasief�rordningen (2010:2039) finns ytterligare best�mmelser

om gymnasieskolan som g�ller f�r utbildningen i till�mpliga delar.

5 �

2

Huvudmannen f�r besluta att elevernas skolarbete ska f�rl�ggas p� an-

nat s�tt �n vad som g�ller enligt 3 kap. 1 och 3 �� gymnasief�rordningen
(2010:2039).

1 Senaste lydelse 2010:233.

2 Senaste lydelse 2010:233.

SFS 2011:522

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:522

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

8 �

I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas att eleven

g�tt en utbildning inom ramen f�r f�rs�ksverksamheten med spetsutbild-
ning. Till beviset ska det fogas en beskrivning av spetsutbildningens inne-
h�ll.

9 �

3

Om en kommun har antagit en elev p� en riksrekryterande spetsutbild-

ning har den kommunen r�tt till ers�ttning f�r sina kostnader f�r elevens ut-
bildning fr�n elevens hemkommun enligt f�ljande.

Ers�ttning ska l�mnas med det belopp som framg�r f�r respektive pro-

gram och i f�rekommande fall inriktning enligt de f�reskrifter som Statens
skolverk har meddelat med st�d av 14 kap. 9 � gymnasief�rordningen
(2010:2039).

Om 16 kap. 55 � f�rsta stycket skollagen (2010:800) inte kan till�mpas

n�r det g�ller det bidrag elevens hemkommun ska l�mna till en frist�ende
gymnasieskola, ska bidrag l�mnas med det belopp som f�ljer av andra
stycket.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011 och ska till�mpas p� ut-

bildning som p�b�rjas d�refter.

2. F�r utbildningar som p�b�rjats tidigare ska �ldre best�mmelser till�m-

pas.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:233.

;