SFS 2011:522 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

110522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 5, 8 och 9 §§ förordningen (2008:793) om

försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha
följande lydelse.

2 §

En kommunal huvudman får beviljas att delta i försöksverksamheten

genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-
rande. Enskilda huvudmän som har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800) får beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket. Delta-
gande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som

kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är
inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna förordning.

Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst

20 utbildningar, varav högst tio utbildningar vid det första ansökningstillfäl-
let. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över lan-
det. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år högst
30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i försöks-
verksamheten ska högst tio utbildningar avse matematik eller naturveten-
skapliga ämnen och högst tio utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller
humanistiska ämnen.

Skolverkets beslut ska fattas efter samråd med Högskoleverket.

4 §

1

I gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser

om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i tillämpliga delar.

5 §

2

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på an-

nat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 1 och 3 §§ gymnasieförordningen
(2010:2039).

1 Senaste lydelse 2010:233.

2 Senaste lydelse 2010:233.

SFS 2011:522

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:522

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8 §

I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas att eleven

gått en utbildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbild-
ning. Till beviset ska det fogas en beskrivning av spetsutbildningens inne-
håll.

9 §

3

Om en kommun har antagit en elev på en riksrekryterande spetsutbild-

ning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens ut-
bildning från elevens hemkommun enligt följande.

Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för respektive pro-

gram och i förekommande fall inriktning enligt de föreskrifter som Statens
skolverk har meddelat med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen
(2010:2039).

Om 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) inte kan tillämpas

när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående
gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av andra
stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på ut-

bildning som påbörjas därefter.

2. För utbildningar som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tilläm-

pas.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:233.