SFS 2011:523 Förordning om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

110523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:565) om
statsbidrag till kostnader för utlandssvenska
elevers skolgång i Sverige;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4 och 5 §§ förordningen (1996:565) om

statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige ska
ha följande lydelse.

1 §

1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till de hu-

vudmän inom skolväsendet som tar emot utlandssvenska elever för utbild-
ning i sin skola.

Av 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att med utlandssvensk elev

avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av
vilka minst en är svensk medborgare.

Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever ska gö-

ras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och ska gälla hela
skolgången i årskurserna 7�9 i grundskolan eller grundsärskolan respektive
hela tiden i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, även om de faktiska
förhållandena för eleven ändras under studietiden.

2 §

För utlandssvenska elever som väljer att få sin utbildning i Sverige

lämnas statsbidrag till respektive huvudman för elevens skolgång i grund-
skolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bidraget
lämnas för utbildning från och med årskurs 7 i grundskolan eller grundsär-
skolan till och med gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

4 §

2

För elever i grundskolan eller grundsärskolan lämnas bidrag för varje

bidragsår med ett belopp per termin och elev som beslutas särskilt av
regeringen.

5 §

3

Bidrag lämnas för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev i

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bidraget beräknas terminsvis och
uppgår till hälften av det belopp per elev och läsår för respektive program
och i förekommande fall inriktning som Statens skolverk har föreskrivit med
stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) eller, i de fall ett sär-

1 Senaste lydelse 1997:610.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2002:397.

SFS 2011:523

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:523

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

skilt belopp har beslutats enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 55 § andra
stycket skollagen hälften av det beloppet.

Bidrag för elever på introduktionsprogram lämnas med ett belopp per elev

och bidragsår som beslutas särskilt av regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på ut-

bildning som påbörjas därefter.

2. För utbildning som har påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser till-

lämpas.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)