SFS 2011:524 Förordning om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor

110524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om nationella prov för utbildning på fristående
gymnasieskolor;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För utbildning på fristående gymnasieskolor som har påbörjats före

den 1 juli 2011 får Statens skolverk meddela föreskrifter om i vilken ut-
sträckning nationella prov ska användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011 och gäller till och med den

1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:524

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011