SFS 2011:525 Förordning om statsbidrag till riksinternatskolor

110525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till riksinternatskolor;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

I skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieför-

ordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser som gäller för utbild-
ningen på riksinternatskolor.

2 §

I förordningen avses med

– bidragsår: det kalenderår som bidrag lämnas för, och
– årselevplats: en elevplats i en heltidsutbildning som pågår minst 30 ar-

betsveckor under ett bidragsår.

Särskilda regler om personal

3 §

Förutom den personal som ska finnas enligt skollagen (2010:800) ska

det finnas elevhemsföreståndare och fritidsledare vid riksinternatskolor.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag får lämnas till en huvudman för en riksinternatskola om

verksamheten är anordnad och bedrivs enligt gällande bestämmelser på om-
rådet.

5 §

Statsbidrag lämnas för undervisning av utlandssvenska elever som går

på utbildning motsvarande årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasiesko-
lan och internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning).

6 § Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever ska
göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och ska gälla hela
skolgången i årskurserna 7–9 i grundskolan respektive hela tiden i gymna-
sieskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studie-
tiden.

7 §

Statsbidrag lämnas i form av

SFS 2011:525

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:525

– allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten för grund-

skole- och gymnasienivån,

– bidrag till kostnader för internatverksamhet inklusive elevhälsa,
– extra bidrag som särskilt stöd till skolverksamheten, och
– bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymna-

sial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanis-
tiska Läroverket i Sigtuna.

Statsbidragets storlek per elev och bidragsår beslutas särskilt av

regeringen.

8 §

Rektorn för varje skola ska före september månads utgång lämna upp-

gifter till Statens skolverk om det faktiska elevantalet vid skolan den
15 januari och den 15 september pågående kalenderår.

Utbetalning

9 §

Statens skolverk beslutar om statsbidraget för varje skola och ska, utan

rekvisition, vid början av varje månad betala ut en tolftedel av statsbidraget
till huvudmannen.

Utbetalningarna i januari–september anpassas efter det genomsnittliga an-

talet utlandssvenska elever föregående bidragsår och reglering görs vid utbe-
talningen i oktober. Om elevantalet den 15 januari är väsentligen större än
vid samma dag föregående bidragsår, får justering göras på ansökan av sko-
lan.

Avdrag från statsbidraget

10 § Om huvudmannen inte fullgör sina skyldigheter enligt lag eller andra
författningar i fråga om skolan, får regeringen efter anmälan av Statens skol-
inspektion besluta att en del av statsbidraget enligt denna förordning inte ska
betalas ut i avvaktan på att rättelse görs.

Om rättelse inte görs, får regeringen besluta att det innehållna beloppet

ska dras av från statsbidraget.

Elevavgifter

11 §

De kostnader för verksamheten som inte täcks av statsbidrag eller bi-

drag från elevens hemkommun får täckas genom att huvudmannen tar ut
elevavgifter.

Överklagande

12 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas på utbild-

ning som påbörjas därefter.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1080) om riksinter-

natskolor.

background image

3

SFS 2011:525

3. För utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011 gäller den upp-

hävda förordningen.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011