SFS 2011:527 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

110527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:340) om
skolskjutsning;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att

kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra

stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman
inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjuts-
ning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer
efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar
för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färd-
väg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Nämnden svarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att

undvika olyckor i samband med skolskjutsning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1991:1604. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2011:527

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011