SFS 2011:528 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

110528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 6 a § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1 ska

ha följande lydelse.

6 a §

2

För varje årskurs 7�9 i grundskolan och 7�10 i specialskolan samt

för varje nationellt program i gymnasieskolan ska två företrädare för elev-
erna utses att medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete
enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På introduktionsprogram i
gymnasieskolan och på utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elev-
skyddsombud och studerandeskyddsombud med hänsyn till elevernas och de
studerandes antal och arbetsförhållanden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. För elever i gymnasieskolan som har påbörjat sin utbildning före den

1 juli 2011 ska äldre bestämmelser gälla.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordning omtryckt 1992:1136.

2 Senaste lydelse 2009:1164.

SFS 2011:528

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011