SFS 2011:529 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

110529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980) att

3 kap. 10 och 13 §§, 4 kap. 1 och 11 §§ samt 8 kap. 4 § och rubriken närmast
före 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

1

Förarprov för körkort och kunskapsprov för traktorkort ska avläggas

inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov respek-
tive kunskapsprov. Som förarprövare får Transportstyrelsen förordna tjäns-
temän vid Trafikverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasieskolan
eller kommunal vuxenutbildning.

Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam inom Tra-

fikverket, Försvarsmakten eller gymnasieskolan eller kommunal vuxenut-
bildning ska styrelsen samråda med berörd myndighet respektive Statens
skolverk i fråga om lärare.

Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att förrätta förarprov

med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara
lämplig som förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet.

13 §

2

Förarprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får av-

läggas som delprov under utbildningens gång. Kraven i 3 kap. 1 § första
stycket 2 och 3 samt andra stycket körkortslagen (1998:488) ska då avse det
slutliga godkännandet.

4 kap.

�vningskörning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

3

1 §

4

�vningskörning med ett körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt for-

don får ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning om den som övningskör har körkortstillstånd.
Vid sådan övningskörning gäller inte ålderskraven som anges i 4 kap. 2 §
körkortslagen (1998:488).

1 Senaste lydelse 2010:142.

2 Senaste lydelse 2003:522.

3 Senaste lydelse 2003:522.

4 Senaste lydelse 2003:522.

SFS 2011:529

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:529

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

11 §

5

Trots behörighetskraven i 2 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen

(1998:488) får körträning med körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt for-
don ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller kom-
munal vuxenutbildning om körträningen ingår som en del i utbildningen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare.

8 kap.

4 §

6

Föreskrifter om förarutbildning

1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor och för

behörighet att köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar i förordningen
(2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar,

2. i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får meddelas av Sta-

tens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen,

3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter att syn-

punkter har inhämtats från Transportstyrelsen,

4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.
Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbild-

ning får meddelas av Statens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från
Transportstyrelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Bestämmelserna ska

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.

2. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre bestäm-

melser.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:522.

6 Senaste lydelse 2009:190.