SFS 2011:530 Förordning om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

110530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:39) om
behandling av personuppgifter i den kommunala
verksamheten rörande information om icke
skolpliktiga ungdomar;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:39) om behandling

av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om
icke skolpliktiga ungdomar

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att 1�4 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller vid den behandling av personuppgifter som en

kommun vidtar i sin verksamhet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).

Förordningen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automati-

serad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställ-
ning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får

utföras även om den registrerade motsätter sig detta.

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid den behandling av personupp-
gifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 29 kap. 9 § skollagen
(2010:800)

om inte annat följer av denna förordning.

3 §

Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för att kom-

munen ska kunna fullgöra den skyldighet som framgår av 29 kap. 9 § första
och andra styckena skollagen (2010:800).

4 §

Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om de ungdo-

mar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 29 kap. 9 § skollagen
(2010:800):

1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-post-

adress, telefonnummer,

2. nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete eller

annan tjänstgöring, och

3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll och

tidpunkt när den kan inledas.

SFS 2011:530

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:530

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)