SFS 2011:533 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

110533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter lämnas

ut som avses i 2 kap. 3 § 1�3 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet. På begäran av Kronofogde-
myndigheten ska vidare sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 4,
5, 8, 10 och 11 samma lag om en person som

1. har ansökt om skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld-

sanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten.

Kronofogdemyndigheten har rätt att ta del av sådana uppgifter om en-

skilda som avses i 2 kap. 3 § 1�5, 8, 10 och 11 lagen om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till
beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2006:789.

SFS 2011:533

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011