SFS 2011:534 Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

110534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:853) med
instruktion för Kustbevakningen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:853) med instruktion

för Kustbevakningen ska ha följande lydelse.

12 §

Kustbevakningen får, utöver vad som följer av 9 kap. 1 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor, begära bistånd från och lämna bistånd till
utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid be-

kämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen
(S� 1984:13),

2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av �stersjöområdets ma-

rina miljö (S� 1996:22),

3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid

och samarbete vid föroreningar genom olja (S� 1992:16), och

4. tilläggsprotokollet till konventionen under 3 om beredskap för, insatser

vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen
2000 (S� 2003:47).

Kustbevakningen får även begära bistånd från och lämna bistånd till en

medlemsstat i Europeiska unionen vid miljöräddningsinsatser till sjöss i en-
lighet med rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om
inrättande av en gemenskapens civilskyddsmekanism

1. Sådant bistånd får

dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet
garanterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

Kustbevakningen ska informera Regeringskansliet (Försvarsdepartemen-

tet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta före beslut om att lämna bi-
stånd enligt första stycket 3 och 4 och andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 EUT L 314, 1.12.2007, s. 9 (Celex 32007D0779).

SFS 2011:534

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011