SFS 2011:535 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

110535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter
för prövning inom det offentliga skolväsendet;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1991:1124) om av-

gifter för prövning inom det offentliga skolväsendet samt 1 och 3 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet

1 §

1

Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå

igenom

1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskri-

vet,

3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen,

och

4. särskilt anordnad prövning inom utbildning i svenska för invandrare

eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning
enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som

minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,

2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen

gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800),

3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på

den kurs prövningen gäller,

4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en

kurs går igenom prövning efter validering, eller

5. den som efter avslutad kurs inom utbildning i svenska för invandrare

eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning
enligt skollagen (2010:800) inte har nått upp till nivån för betyget E.

3 §

2

Avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal

vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen
(2010:800) tillfaller huvudmannen.

1 Senaste lydelse 2010:258.

2 Senaste lydelse 2001:1206.

SFS 2011:535

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:535

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för in-

vandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen
(1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med
betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)