SFS 2011:536 Förordning om upphävande av förordningen (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan

110536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2000:158) om
försöksverksamhet med distansundervisning i
gymnasieskolan;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:158) om försöksverksam-

het med distansundervisning i gymnasieskolan ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:536

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011