SFS 2011:537 Förordning om ändring i förordningen (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

110537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:313) om
statsbidrag för utveckling av
matematikundervisning;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:313) om statsbidrag för

utveckling av matematikundervisning ska ha följande lydelse.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvud-

man för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förord-

ning skolhuvudman.

Statsbidraget ska användas i den verksamhet som avses i första stycket.

Statsbidrag får lämnas för att användas i hela skolhuvudmannens verksam-
het eller i en väl avgränsad del av den.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:537

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011