SFS 2011:538 Förordning om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

110538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utbildning och statsbidrag för vissa barn och
ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utbildning eller

annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som inte är folkbok-
förda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § 3 och 4 skollagen (2010:800) ska
anses bosatta i landet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader

i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och
utbildningar.

Utbildning och annan verksamhet

2 §

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen

(2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning och
annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen på samma villkor som barn
och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen

(2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning i
grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola på samma villkor
som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i

29 kap. 6 § första stycket skollagen.

Hemkommunens ansvar

3 §

Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande till utbildning

och annan verksamhet sker enligt 2 §.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 § har

tagits emot i

SFS 2011:538

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:538

� förskola,
� förskoleklass,
� fritidshem,
� grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller
� gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i

stället för förskola eller fritidshem.

Statsbidrag får även lämnas för barn och ungdomar som har tagits emot

till en internationell skola vars huvudman har förklarats berättigad till bidrag
enligt 24 kap. 3 eller 5 § skollagen (2010:800).

Statsbidragets storlek

5 §

Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens

kostnad för barnets eller elevens utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skol-

lagen (2010:800) till en annan kommuns utbildning eller utbildning som
anordnas av ett landsting eller av staten, avses med hemkommunens kostnad
den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller
eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten enligt bestämmelser
i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skol-

lagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av en enskild, avses
med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar för
barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skol-
lagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

6 §

Om det belopp som avses i 5 § oskäligt överstiger hemkommunens

kostnad för andra barn eller elever i motsvarande utbildning reduceras stats-
bidraget med ett belopp som motsvarar den överskjutande delen.

Ansökan, beslut och utbetalning

7 §

Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till Statens

skolverk som beslutar om och betalar ut bidraget. Statsbidraget betalas ut till
barnets eller elevens hemkommun.

Uppgiftsskyldighet

8 §

En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som

behövs för bedömningen av kommunens rätt till statsbidrag enligt denna för-
ordning.

�&terbetalning av statsbidrag

9 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig om

background image

3

SFS 2011:538

1. mottagaren genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller

på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskil-
da skäl för det, får skolverket efterge återkrav helt eller delvis. En upplys-
ning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om stats-
bidrag.

Bemyndigande

10 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

11 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen (2007:81)

om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folk-
bokförda i Sverige ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011