SFS 2011:539 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, dels ändring i samma förordning

110539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar
till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa,
skriva och räkna, dels ändring i samma förordning;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:754) om stats-

bidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna
läsa, skriva och räkna

dels att förordningen som gäller till utgången av december 2011 ska fort-

sätta att gälla till och med utgången av december 2013,

dels att 4 och 9 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse.

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvud-

man för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förord-

ning skolhuvudman.

Ram för skolor med offentlig huvudman och fristående skolor
med elever i årskurs 1�3

9 §

Utöver den ram som anges i 8 § beräknas för varje kommun en

bidragsram på följande sätt.

Den ena hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna på

grundval av varje kommuns andel av det totala antalet elever i årskurs 1�3 i
Sverige.

Den andra hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna

på grundval av den genomsnittliga andelen elever i skolor med offentlig hu-
vudman och fristående skolor i kommunen som i sista årskursen inte har nått
målen i ett eller flera av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matema-
tik och engelska under 2008�2010.

Utifrån den ram som har beräknats för varje kommun tilldelas varje skol-

huvudman i kommunen bidrag utifrån antalet elever i årskurs 1�3.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:539

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:539

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)