SFS 2011:540 Förordning om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

110540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1393) med
instruktion för Skogsstyrelsen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1393) med instruktion

för Skogsstyrelsen närmast efter rubriken Särskilda uppgifter ska införas en
ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Myndigheten ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den
20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare
som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).

SFS 2011:540

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011