SFS 2011:541 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

110541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 5 och 9 §§ samt bilaga 3 till förord-

ningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha föl-
jande lydelse.

5 §

Vid fiske med nät efter andra arter än lax och öring får endast sådana

flytnät och förankrade nät användas som består av enkel nätduk utan påse
(grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på
0,20 millimeter. I havet är det dock tillåtet att använda grövre tråd i nät med
maskstorlek upp till 40 millimeter.

Ett flytnät får vara högst 120 meter långt. Ett kullenät får vara högst

200 meter långt.

Ett förankrat nät får vara högst 60 meter långt. Detta gäller dock inte vid

fiske i havsområdet under perioden från och med den 1 augusti till och med
den 30 april. Det gäller inte heller vid fiske i havsområdet med förankrade
nät vars maskstorlek är högst 40 millimeter. Avståndet mellan förankrade
nät ska vara minst 60 meter.

Ingångsöppningen på en mjärde för nejonöga får inte överskrida 16 centi-

meter i någon riktning.

I fiskeredskap, utom i mjärdar och håvar för fiske efter lax och öring, får

inte användas metalltråd, metallwire eller motsvarande.

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring är tillåtet

bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en tråd-
tjocklek på högst 0,40 millimeter.

9 §

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än

50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käk-
spetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i

vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet

om den

1. fångats under fredningstid,
2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
3. är en övervintrad lax.

SFS 2011:541

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:541

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt

8 § sjätte stycket innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen
vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Vid vittjning enligt fjärde stycket ska fiskhuset lyftas upp ur vattnet, så att

hela fiskhusets fångst och ett varsamt frisläppande av all fångad lax och
öring entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare. Den som avser att
vittja fasta redskap ska anmäla detta per telefon till Fiskeriverket senast tre
timmar i förväg. I anmälan ska det anges namnet på den som fiskar med stöd
av enskild rätt, redskapets position och tidpunkt för vittjning. Om inte annat
medges får vittjning ske högst en timme efter den tid som anges i anmälan.
Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och
kl. 11.30.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

3

SFS 2011:541

Bilaga 3

Fångstplatser

Håv

Flytnät och kullenät

Vaarankoski

Vojakkala by

�vre Vojakkala bys samfällig-
hetsförening/delägarlag

Kukkolaforsen

Kukkola by

Kukkolas samfällighets-
förening/delägarlag
Kukkolas sikfiskeförening

Kukkola 6:12

Lahti

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag
Matkakoski sikfiskeförening

Vuennonkoski

Vitsaniemis by

Pekanpääs fiskelag
Vitsaniemis fiskeförening

Mustasaari

Karungis by

Karungis delägarlag/
Karungis traditionsfiskares andelslag
Karungis fiskeförening

Järviväylä

Karungis by

Karungis delägarlag/
Karungis traditionsfiskares andelslag
Karungis fiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Tuoheanlahti

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Kultaniitty

Pekanpää

Pekanpääs fiskelag

Puittamonsaari

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemis
fiskeförening

Pukulmi

Kainuunkylä

Kainuunkyläs fiskelag

Bockholmen

Koivikylä-Päkkilä-Vitsaniemis
fiskeförening

Tulkkila

Armassaari

Armassaari fiskelag

Laurinhieta

Nuotioranta

Nuotioranta fiskelag

Niemis byaområde

Luppios laxfiskeförening

Karjosaari

Alkkula

Alkkula fiskelag
Ruskolas fiskeförening

Vasikkasaari

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Hannukkala

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Kauvosaari

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Koulunapaja

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Juoksenki

Juoksenki by

Juoksenki fiskelag
Niemi-Saloniemi fiskelag
Juoksengi Pia fiskelag

Kärsänkin-Kullea-
paja

Kuivakangas

Kuivakangas skifteslags samfällig-
hetsförening, Kuivakankhaan Kalas-
tuskunta

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011