SFS 2011:543 Förordning om ändring i förordningen (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

110543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:936) om
behandling av personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:936) om behand-

ling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande ly-

delse.

3 §

Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen

(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbets-
löshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande uppgifter ur statistik- och
tillsynsdatabasen om en person som får arbetslöshetsersättning:

1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning och, i

förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som perso-
nen tillhör,

2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
4. beräknad normalarbetstid,
5. arbetsutbud i timmar per vecka,
6. antalet dagar med ersättning och karens,
7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetal-

ningstillfället,

8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
9. för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersätt-

ning, uppgift om huruvida detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 eller
2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

10. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
11. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad

ersättning och uppgift om ersättningens storlek,

13. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersätt-

ningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny er-
sättningsperiod,

14. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bi-

sysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, och

SFS 2011:543

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:543

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

15. om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetser-

sättning lämnas.

3 a §

Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen

(2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbets-
löshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling,
om det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)