SFS 2011:544 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

110544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:623) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande

lydelse.

3 §

1

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn,

uppföljning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Europe-
iska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3
och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer
som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, inskrivningstid hos Arbetsförmedlingen och

tillhörighet till arbetslöshetskassa,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivs-
erfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och
andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller av särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen och kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

1 Senaste lydelse 2010:2034.

SFS 2011:544

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:544

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till ar-

betsmarknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystarts-
jobb,

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller in-

satser eller beslut om nystartsjobb, typ av program eller insats, ersättning
från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska pro-
gram eller insatser och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersätt-

ning, bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden en-
ligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, för-
ordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända in-
vandrare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar till arbete och resultatet av an-

visningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller ge-
nom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap.
1 § fängelselagen (2010:610) och tidpunkt för villkorlig frigivning, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssö-

kandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, för det
fall uppgifterna har betydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt för-
ordningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning en-
ligt förordningen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invand-
rare eller om etableringsinsatser enligt förordningen om etableringssamtal
och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgifter som
avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka el-
ler sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden
om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet.

9 a §

I en arbetsmarknadspolitisk databas får personuppgifter om lagöver-

trädelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsme-
del eller administrativa frihetsberövanden behandlas endast när de avser så-
dana uppgifter som framgår av 3 § första stycket 14.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)