SFS 2011:545 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

110545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 9, 10 och 14 §§ lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsför-

medlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen tillämpas också vid behandling av personuppgifter i ärenden om er-

sättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och i ärenden hos Arbetsförmedlingen om mottagande för bosätt-
ning av vissa nyanlända invandrare. Det som sägs i denna lag om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska även
gälla behandling av personuppgifter i dessa ärenden.

Lagen ska inte tillämpas i den del av den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten som även utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdsla-
gen (1982:763). I den delen av verksamheten tillämpas i stället patientdatala-
gen (2008:355).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad el-

ler om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

9 §

3

I en arbetsmarknadspolitisk databas får inga andra känsliga person-

uppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandlas än så-
dana som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa och

sådana personuppgifter som avses i 21 § personuppgiftslagen får behandlas i
en databas endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
handläggningen av det. Detsamma gäller för personuppgifter om sociala för-
hållanden samt för omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar
om en enskild.

1 Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7, rskr. 2010/11:250.

2 Senaste lydelse 2010:2029.

3 Senaste lydelse 2011:127.

SFS 2011:545

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:545

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10 §

4

Uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstla-

gen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen
(2005:716) får inte behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas.

14 §

5

Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftsla-

gen (1998:204) samt sådana ömtåliga personuppgifter som avses i 9 § andra
stycket eller 10 § får inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd

eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga an-
vändas som sökbegrepp för planering av insatser och förmedling av arbete.

Kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför

nedsatt arbetsförmåga, kod för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats
samt kod för sökandekategori eller anvisningsgrund får även användas som
sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av aviden-
tifierad statistik.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:725.

5 Senaste lydelse 2010:2029.